De Hoge Bank van Zaltbommel | De 100 laatst geplaatst of gewijzigd

Overzicht van 100 actes.

1 ) 18-08-1551. Akte van overdracht van een verwinbrief op een huis in de Kerkstraat te Zaltbommel aan Dirck van Malburch, afkomstig van Elys Jansz., 1551. Met stukken betreffende het verwin, 1551. 5 charters, waarvan 4 getransfigeerd
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-7-2018.
Wij Ariaen van Oever ende Ghisbert Wijnricksz schepenen in Zaltboemel tuijgen dat voir ons komen is Goessen
Gorissen ende heeft vercoeft ende opgedragen ...
die brieven daer desen tegenwoirdigen brief duersteken is ...
... Dirck van Malburch erffelicken te besitten ....
jaer ons heren duijsent vijffhondert eenenvijfftich den achtienden dach augusti
Zie ook op 19-6-1551.
Transfix.
Hangt aan: 11-03-1551
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1809-4
2 ) 11-03-1551. Akte van overdracht van een verwinbrief op een huis in de Kerkstraat te Zaltbommel aan Dirck van Malburch, afkomstig van Elys Jansz., 1551. Met stukken betreffende het verwin, 1551. 5 charters, waarvan 4 getransfigeerd
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-7-2018.
Wij Dirck de Gier ende Ariaen van Oever schepenen in Zaltboemel tuigen dat voir ons komen is Frederick Verstege ende heeft ver-
coift ende opgedragen .... die brieven daer desen tegenwoirdigen
brief duersteken is ...
.... In den jaer ons heren duijsent vijffhondert eenendevijfftich den elften dach martij
Zie ook op 19-6-1551.
Transfix.
Hangt aan: 10-03-1551
Aanhangend: 18-08-1551
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1809-3
3 ) 10-03-1551. Akte van overdracht van een verwinbrief op een huis in de Kerkstraat te Zaltbommel aan Dirck van Malburch, afkomstig van Elys Jansz., 1551. Met stukken betreffende het verwin, 1551. 5 charters, waarvan 4 getransfigeerd
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-7-2018.
Wij Dirck de Gier ende Ariaen van Oever schepenen in Zaltboemel tuigen dat wij daer over geweest hebben daer na onsen vonde-
nisse Frederick Verstege na ingehaut sijnre schepenen coip ende gerichts brieve van Zaltboemel, Ingeset is overmits den gesworen
richter der stadt Zaltboemel tot allen recht in huijs ende erve bynnen Boemel in die Kerckstraet ....
... In den jaer ons heren duijsent vijffhondert eenendevijftich den thienden dach martij
Transfix.
Hangt aan: 10-03-1551
Aanhangend: 11-03-1551
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1809-2
4 ) 10-03-1551. Akte van overdracht van een verwinbrief op een huis in de Kerkstraat te Zaltbommel aan Dirck van Malburch, afkomstig van Elys Jansz., 1551. Met stukken betreffende het verwin, 1551. 5 charters, waarvan 4 getransfigeerd
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-7-2018.
Wij Ariaen van Oever ende Ghisbert Wijnricksz schepenen in Zaltboemel tuijgen dat voir ons komen is die gesworen bode der stadt
Zaltboemel ende heeft gegiet dat hij gemaent heeft van wegen Goessen Gorissen Elijs Jansz als besitter van huijs ende erve
bynnen Boemel in die Kerckstraet tuschen Jan Gorisz ten noirden ende ter ander sijden Agnes weduwe Dijonis Luijlofsz
..... etc ...
.... Daer na tuijgen wij dat wij daer over geweest hebben
daer Goessen Gorisz voirsz. gericht is overmits den gesworen richter tot allen recht in huijs ende erve voirsz. .... etc .... Dit geschieden in den
jaer ons heren duisent vijff hondert eenenvijftichs den twijntichsten dach januarij {20-1-1551}. Daer na tuijgen wij Dirck de Gier ende
Ariaen van Oever schepenen in Zaltboemel dat voir ons komen is die gesworen bode voirsz. ende heeft gegiet dat hij verboden
heeft als recht is drie sonnendage ter rechter misse tijt inder kercken van Zaltboemel huijs ende erve voirsz. dat dat te
vercopen weer .... Frederick Verstege voir
den thijns ende pene voirsz. te hebben ende te besitten ....
... etc ...
.... In oirkonde onser letteren gegeven In den jaer ons heren duijsent vijffhondert een ende
vijfftich den thienden dach martij
Transfix.
Hangt aan: 20-01-1551
Aanhangend: 10-03-1551
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1809-1
5 ) 20-01-1551. Akte van overdracht van een verwinbrief op een huis in de Kerkstraat te Zaltbommel aan Dirck van Malburch, afkomstig van Elys Jansz., 1551. Met stukken betreffende het verwin, 1551. 5 charters, waarvan 4 getransfigeerd
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-7-2018.
Wij Ariaen van Oever ende Ghisbert Wijnricksz schepenen in Zaltboemel tuijgen dat voir ons komen is die gesworen bode der stadt
Zaltboemel ende heeft gegiet dat hij gemaent heeft van wegen Goessen Gorissen Elijs Jansz als besitter van huijs ende erve
bynnen Boemel in die Kerckstraet tuschen Jan Gorisz ten noirden ende ter ander sijden Agnes weduwe Dijonis Luijlofsz
..... etc ...
.... Daer na tuijgen wij dat wij daer over geweest hebben
daer Goessen Gorisz voirsz. gericht is overmits den gesworen richter tot allen recht in huijs ende erve voirsz. .... etc .... Dit geschieden in den
jaer ons heren duisent vijff hondert eenenvijftichs den twijntichsten dach januarij {20-1-1551}. Daer na tuijgen wij Dirck de Gier ende
Ariaen van Oever schepenen in Zaltboemel dat voir ons komen is die gesworen bode voirsz. ende heeft gegiet dat hij verboden
heeft als recht is drie sonnendage ter rechter misse tijt inder kercken van Zaltboemel huijs ende erve voirsz. dat dat te
vercopen weer .... Frederick Verstege voir
den thijns ende pene voirsz. te hebben ende te besitten ....
... etc ...
.... In oirkonde onser letteren gegeven In den jaer ons heren duijsent vijffhondert een ende
vijfftich den thienden dach martij
Transfix.
Aanhangend: 10-03-1551
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1809-1
6 ) 19-06-1551. Schepenen: Roeloff Moliart en Ghisbert Wijnricksz
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-7-2018.
Wij Roeloff Moliart ende Ghisbert Wijnricksz schepenen in Zaltboemel tuijgen dat voir
ons komen is die gesworen bode der stadt Zaltboemel ende heeft gegiet dat hij van
wegen Goessen Gorisz Elias Jansz den weet gedaen ende den aenfanck verboden
heeft van huijs ende erve bynnen Boemel in die Kerckstraet gelegen tuschen Jan
Gorisz ten noirden ende ter andere sijden Agnes weduwe Dijonijs Luijlofsz streckende
mit den enen eijnde op die straet voirsz. ten oesten Allet na wijderen inhalt, des
voirg. Goesen Gorisz coip ende insettings brieven van Zaltboemel hij op huijs ende
erve voirsz. sprekende heeft. In oirkonde onser letteren gegeven int jaer ons heren duij-
sent vijffhondert eenendevijftich den negenthienden dach smaents Junij
A. d. Bije
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1809-5
7 ) 28-03-1527. Schepenen: Naydo Roelofsz en Elbert Geritsz.
{Afschrift van } 19-01-1579. Adriaen van Weesd van Reynoy und Dirck Pieck, Schöffen in Zuilichem, beglaubigen und vidimieren ein von Naydo Roeloffsß und Elbert Geritsß, Schöffen zu Zaltbommel, 1527 März 28 belaubigtes Vidimus einer Rechnungslegung und Erbscheidung des Erbes des † Arnt Pieck van Gameren von 1495 Juli 6 vermittels und zu Gunsten der Frau van Renesse, der Jungfer van Haeften und der Wwe. van Gaell. Siegler: die zwei Schöffen.
Ausf., Perg., mit 2 Sgg.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-6-2018.
NB. De schepen in Zuilichem heet 'van Beesd van Reynoy'.
Bron: Inventare nichtstaatlicher Archive - Band 51 (Die Urkunden des Archivs von Schloss Frens) - Pag. 105.
Bron: Overigen
8 ) 29-05-1539. Akte waarbij Roelff die Raet Henricksz. en Aert Scoeck, schepenen te Zaltboemell, oorkonden, dat Hylliken, weduwe van Hubert Jansz., verkocht heeft aan Henrick Claesz. haar huis en erf, gelegen te Zaltboemell in de Maesstraat bij de stadswal.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 29-5-2018.
Wij Roellf die Raet Henricksz ind Aert Scoeck schepenen in Zaltboemell tuijgen dat voer ons komen is
Hylliken nagelaten wedue Hubert Jansz myt oeren gekoren momber ind heeft vercoeft ind opgedragen
..... huijs ind erf soo groot ind kleijn
gelieck als dat bynnen der stadt van Zaltboemell gelegen is in die Maesstraet achter bijder vursz. stadt
wall tuschen Jan die Voecht ther eenre siden then noerden ind ther ander sijden Jacop Jansz then suijden
....
NB: Met de geschonden zegels van de oorkonders in groene was.
Datering: Gegeven int jaer ons Heren duysent vijffhondert negen ind dertich den negen ende twentichsten dach der maent Mey.
Bron: Archieven van de stad Zaltbommel (1293) 1327-1815, inv. 592, regest 128
9 ) 10-05-1511. Drie getransfigeerde akten inzake een erftijns uit een erf aan de Karstraat te Zaltbommel, 1511,1524,1541.

Akte waarbij Petrus Moliart en Wilhelmus Huyghmanni de Hoesden, schepenen te Zautboemel, oorkonden, dat Mathias Cornelli in erftijns overgedragen heeft aan Johannes, zoon van Weltkinus Jacobi, een erf, gelegen in de stad Zautboemel aan de Karstraet.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-4-2018.
Dit LIJKT het origineel van:
Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 28v / s. 60)
Maar daarbij zijn de transfixen anders.

NB: Met een fragment van het zegel van de eerste en het geschonden zegel van de tweede oorkonder in groene was.
Datering: Datum anno Domini millesimo quingentesimo undecimo mensis Maii die decima.
Transfix.
Aanhangend: 28-10-1524
Bron: Archieven van de stad Zaltbommel (1293) 1327-1815, inv. 1869, regest 86
10 ) 10-05-1511. Schepenen: Petrus Moliart en Wilhelmus Huijghmanni de Hoesden
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-4-2018.
Universis presencia visuris nos Petrus Moliart et Wilhelmus Huijghmanni de Hoesden
scabini in Zautboemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Mathias Cornelij {et?}
contulit aream sitam in opidi de Zautboemell in platea dictam Karrestraet inter Gerardum
Wilhelmi ab uno latere versus aquilonem et Johenni Thome carpentatorem ab alio latere
versus meridiem extendentis? cum uno fine versus occidentem super hereditatem Rutger Bou-
man et cum alio fine super communem plateam predictam ibidem versus orientem sitam Johanni filio
Weltkini Jacobi in hereditario censu possidendam pro censu octo denariorum dictorum oudt
Philippus Bourgoensche stuvers bonum et legalium singulis annis exinde de jure persolvendem
Et pro censu unius floreni dicti hoerns gulden bonum et legalium aut equivalens pagamentum pro
eo in die invencionis sancte crucis proximo et deinde singulis annis ---- pro censu
unius floreni dicto hoernsgulden sitis? prescriptus est aut pagamento pro eo prout prescriptum est
hereditarij census Mathie Cornelij predicto in die invencionis sancte crucis jure censualis
perpetue persolvendam Quiquidem census predictus si quolibet anno perpetue in dicto solucionis ter-
mino persolutus non fuerit extunc omni septimana deinde sequenti pena dimidij denarij dictum
halff cleyken bonum et legalium censu predicto supercrescet Quam penam una cum censu antedicto Ma-
thias Cornelij predictus recuperare poterit ex area pretacta quum diucius expectare noluerit
Tali adiuncta condicione quod Johannes Weltkini predictus censu unius floreni prescripti dicti
hoernsgulden singulis annis perpetue in dicto solucionis termino redimere seu quito... poterit
quacunque sibi hoc placuerit? in hunc videlicet modum In promis? cum uno floreno sitis? prescriptus
est aut pagamento pro eo prout prescriptum est pro solucione census predicti Et deinde cum duodecim
florens sicut prescripti sunt aut pagamento pro eis prout prescriptum est Mathie Cornelij
predicto pro redempcione seu quitacione? census unius floreni prescripti in die invencionis sancte
crucis persolvendam Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini millesimo quingentesimo
undecimo mensis may die decima

Marge L:
Jan Weltensz
Jan die olyslegher
Par... Willemsz
gelost

Merge R:
Invencio{nes}
Sancte Cru{cis}
acht ph.....
stuver
enen ho....
gulden
Dit LIJKT een afschrift van:
Archieven van de stad Zaltbommel (1293) 1327-1815, inv. 1869, regest 86
Maar daarbij zijn de transfixen anders.
Transfix.
Aanhangend: 29-11-1522
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 28v / s. 60)
11 ) 10-04-1548. Akte waarbij Derick de Gier en Roleph Moliairt, schepenen te Zaltboemell, oorkonden, dat Johan Frederixz. van Rossem verkocht heeft aan Derick Cornelisz de brieven d.d. 25 januari 1486, 15 juli 1504 en 25 juli 1542, waardoor deze is gestoken, en hetgeen daarin vermeld is.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-4-2018.
Wij Derick de Gier ende Roleph Moliairt schepenn in Zaltboemell tuijgen dat voir ons koemen is
Johan Frederixsz van Rossem ende heeft vercofft ende opgedraigen voir hondert pont gever pennongenn
.... die brieven dair desen tegenwoirdigen brieff durch gesteken is
... Derick Cornelisz erfflick
te besitten ....
.... etc ...
... Inden jair ons herenn duijsent vijffhondert acht ende virttich den tyensten
dach der maent aprilis
NB: De zegels van de oorkonders zijn verloren.
Datering: Gegeven in den jair ons Herenn duysent vijffhondert acht ende virttich den tyensten dach der maent Aprilis.
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1542
Bron: Archieven van de stad Zaltbommel (1293) 1327-1815, inv. 1857, regest 159
12 ) 25-07-1542. Akte waarbij Elis die Raedt en Dirck de Ghyer, schepenen te Zaltboemel, oorkonden, dat Elizabeth, weduwe van Ghisbert Petersz., verkocht heeft aan Jan Frericksz. de brieven d.d. 25 januari 1486 en 15 juli 1504, waardoor deze is gestoken, en hetgeen daarin vermeld is.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-4-2018.
Wij Elis die Raedt ind Dirck de Ghijer schepen in Zaltboemel tuijgen dat voer ons komen is Elizabeth nagelaten
wedue Ghisbert Petersz mit oeren gecoren momber, ind heft vercocht ind opgedragen voer vijftich pont gever pennyngen
dije sij gieden dat oer betaelt sijn, die brieven daer desen tegenwoerdigen brief duersteken is ....
... Jan Frericksz in eenen eijgendum met thijns twee Aernhems gulden Roelf dije
Raedt Henricksz jaerlicx myt recht daer wuijt tho betalen, erfeliken te besitten. Ende Elizabeth wedue myt oeren gecoren
momber vursz. verteech op die brieven ....
.... etc ...
... Voert soe geloefden Aert Aertsz smyt voer die onmundige kinderen
Ghisbert Ghisbertsz mede the doen vertien soe wanneer als sij tot oeren mundigen dagen ind bequeme jaren gecomen
sijn .... Int jaer ons heren dusent vijf hondert twee ind veertich op sunt Jacops dach ....
NB: Met het zegel van de tweede oorkonder in groene was. Dat van de eerste oorkonder is verloren.
Datering: Gegeven int jaer ons Heren dusent vijfhondert twee ind veertich op Sunt Jacops dach apostell.
Transfix.
Hangt aan: 15-07-1504
Aanhangend: 10-04-1548
Bron: Archieven van de stad Zaltbommel (1293) 1327-1815, inv. 1856, regest 142
13 ) 15-07-1504. Akte waarbij Arnoldus Feye en Jacobus Morinck, schepenen te Zautboemel, oorkonden, dat Henricus Godefridi overgedragen heeft aan Ghysbertus Petri de akte d.d. 25 januari 1486, waardoor deze is gestoken, en hetgeen daarin vermeld is.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-4-2018.
Universis presencia visuris Nos Arnoldus Feye et Jacobus Morinck scabini in Zautbomel notum faci-
mus protestantes quod veniens coram nobis Henricus Godefridi vendidit et optulit pro quinquaginta libris
denariorum legalium .... litteram cui hec presens littera est transfixa ...
.... Ghijsberto Petri hereditarie possidendam ....
...etc ...
... Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini millesimo quingentesimo
quarto mensis Julij die decima quinta
NB: Met een fragment van het zegel van de eerste oorkonder in groene was. Dat van de tweede oorkonder is verloren.
Datering: Datum anno Domini millesimo quingentesimo quarto mensis Julii die decima quinta.
Transfix.
Hangt aan: 25-01-1486
Aanhangend: 25-07-1542
Bron: Archieven van de stad Zaltbommel (1293) 1327-1815, inv. 1855, regest 82
14 ) 25-01-1486. Getransfigeerde akten met betrekking tot een erf naast de H. Geesttafel te Zaltbommel, 1486, 1504, 1542, 1548.

Akte waarbij Henricus de Doern en Albertus de Nyewaill, schepenen te (Zautbomell), oorkonden, dat Wilhelmus Moll en Henricus Huberti als provisoren van de St. Sebastiaansbroederschap van die stad aan Henricus Godefridi verkocht hebben een erf, naast de H. Geesttafel aldaar.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-4-2018.
Universis presencia visuris Nos Henricus de Doern et Albertus de Nyewael scabini in Zautbomel notum facimus pro-
testantes quod venientes coram nobis Wilhelmus Moll et Henricus Huberti tamquam provisores ..... sancti
Sebastiani opidi Zautbomelense vendiderunt et optulerunt pro viginti libris ...
... inter mensam sancti spiritus opidi predicti ab uno latere versus oriente et Hen..... ....defrido ab alio latere ipso? Hen-
rico Godefridi in allodio ...
...
... Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini millesimo quadringentesimo octagesimo sexto in die conversionis sancti
Pauli apostoli
NB: Met het licht beschadigde zegel van de eerste en een fragment van dat van de tweede oorkonder in groene was. De akte is beschadigd.
Datering: Datum anno Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo sexto in die Conversionis Sancti Pauli apostoli.
Transfix.
Aanhangend: 15-07-1504
Bron: Archieven van de stad Zaltbommel (1293) 1327-1815, inv. 1854, regest 72
15 ) 08-04-1398. Akte waarbij Wolterus Scaep en Johannes Wolteri, schepenen te Sautbomel, oorkonden, dat Udo, zoon van Sanderus Molen, overgedragen heeft aan Henricus de Nuwelant Wolterus' zoon de brieven van 8 augustus 1378, 19 april 1384 en 8 januari 1397, waardoor deze gestoken is, en hetgeen daarin is vermeld.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-4-2018.
Universis presencia visuris Nos Wolterus Scaep et Johannes Wolteri scabini in Zautbomel notum facimus protestantes
quod veniens coram nobis Udo filius Sanderi Molen vendidit et optulit pro viginti florens aureis bonum et legalium
eidem ut fatebatur persolutis litteras quibus hec presens littera est transfixa .... ....
Henrico de Nuwelant filio Wolteri hereditarie possidendam ...
... etc ...
.... Datum anno domini Mº CCCº nonagesimo octavo octava die mensis
aprilis
NB: Met een fragment van het zegel van de eerste oorkonder in groene was. Het zegel van de tweede oorkonder is verloren.
Datering: Datum anno Domini M° CCC° nonagesimo octavo octava die mensis Aprilis.
Transfix.
Hangt aan: 07-01-1397
Bron: Archieven van de stad Zaltbommel (1293) 1327-1815, inv. 1697, regest 30
16 ) 07-01-1397. Akte waarbij Godefridus de Kessel en Henricus Hyrt, schepenen te Sautbomel, oorkonden, dat Johannes en Sanderus, zoons van Sanderus Moelen, de brieven van 8 augustus 1378 en 19 april 1384, waardoor deze gestoken is, voor hun aandeel hebben overgedragen aan hun broer Udo.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-4-2018.
Universis presencia visuris Nos Godefridus de Kessel et Henricus Hyrt scabini in Zautbomel notum
facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes et Sanderus filij Sanderij Moelen vendiderunt
er optulerunt pro centum libris denariorum legalium eisdem ut fatebantur persolutis litteras quibus hec presens littera est
transfixa et omnia earum contentis prout ibidem continentur inquam Johannes et Sanderus predicti in dictis
litteris de iure sunt hereditati Udoni earum fratri hereditarie possidendam ....
... etc ...
.... Datum anno domini Mº CCCº nonagesimo septimo septima die mensis
januarii
NB: De zegels van de oorkonders zijn verloren.
Datering: Datum anno Domini M° CCC° nonagesimo septimo septima die mensis Januarii.
Transfix.
Hangt aan: 19-04-1384
Aanhangend: 08-04-1398
Bron: Archieven van de stad Zaltbommel (1293) 1327-1815, inv. 1696, regest 29
17 ) 19-04-1384. Akte waarbij Johannes Eccrein de Welle en Johannes Moliart Theoderici, schepenen te Sautbomel, oorkonden, dat Gherardus Glumer Arnoldi overgedragen heeft aan Wilhelmus Claer Hermanni de akte van 8 augustus 1378, waardoor deze gestoken is, en hetgeen daarin is vermeld.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-4-2018.
Universis presencia visuris Nos Johanne Eccreni de Welle et Johannes Moliart scabini
in Zautbomel notum facimus protestantes quod veniens coram
nobis Gherardus Glummer Arnoldi vendidit et optulit pro centum libris
denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteram cui hec presens littera est transfixa ...
.... Wilhelmo Claer Hermanni heredi-
tarie possidendam ....
... etc ...
... Inde Arnoldus Glum-
mer pater dicti Gherardi est fideiussor Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº
CCCº octuagesimoquarto feria tercia post octavas Pasche
NB: De zegels van de oorkonders zijn verloren.
Datering: Datum anno Domini M° CCC° octuagesimo quarto feria tercia post octavas Pasche.
Transfix.
Hangt aan: 08-08-1378
Aanhangend: 07-01-1397
Bron: Archieven van de stad Zaltbommel (1293) 1327-1815, inv. 1695, regest 27
18 ) 08-08-1378. Getransfigeerde akten met betrekking tot een huis en erf te Zaltbommel, 1378,1384,1397-1398.

Akte waarbij Johannes Huberti en Heynricus Molyart, schepenen te Zautbomel, oorkonden, dat Hildewardis, weduwe van Johannes van Ynen, overgedragen heeft aan Gherardus Glumer Arnoldi een huis en erf in genoemde stad.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-4-2018.
Universis presencia visuris Nos Johannes Huberti et Heynricus Molyart scabini in Zautbomel
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Hildewardis relicta Johannis de IJnen cum suo tuto-
re electo vendidit et optulit pro centum libras denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis domum et a-
ream sitis in opido de Zautbomel inter Hildewardem predictam et Henricum Raet? Gherardo
Glummer Arnoldi in allodio sine censu et aggere excepto censu viginti solidorum den. leg. .... ex-
inde solvendam? hereditarie possidendam et Hyldewardis cum suo tutore electo predictam domui et aree
predictis renunciavit ... etc ...
.... Inde Godefridus filius pre-
dictis Hildewardis est fideiussor .... Nostrarum testimonio litterarum Datum
..... Mº CCCº septuag. octavo octava die mensis augusti
NB: De zegels van de oorkonders zijn verloren.
Datering: Datum anno Domini M° CCC° septuagesimo octavo octava die mensis Augusti.
Transfix.
Aanhangend: 19-04-1384
Bron: Archieven van de stad Zaltbommel (1293) 1327-1815, inv. 1694, regest 22
19 ) 01-07-1507. Akte waarbij Huyghmannus Tengnagell en Fredericus van de Poll, schepenen te Zautboemell, oorkonden, dat Lucas Doncker aan Hermannus de Beesde een tijns van vier malder tarwe per jaar, gaande uit zijn huis en erve, gelegen te Zautboemell in de Gasthuysstraet, heeft toegezegd.
Het stuk is gecancelleerd. Op de achterzijde is aangetekend, dat deze rente door de stadsrentmeester Johan Woltersz. ten behoeve van de stad Zaltboemell is afgelost op 5 juli 1548.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-4-2018.
Nos Huijghmannus Tengnagell et Fredericus vanden Poll scabini in Zautbomell protestamur quod Lucas Doncker
promisit Hermanno de Beesdt censum quatuor maldrorum tritici opt.... minus dimidio floreno Re... ..... su-
per magua? mensum? ..... dicta vulgariter hoet weits in die nativitatis XPI proximo et deinde .....les
annis? perpetue censum quatutor maldrorum tritici opt.... sicut prescripti sunt ennue in die nativitatis XPI
solvendam et recipiendam ex domo et area sitis in opido de Zautboemell in platea dicta Gasthuijsstraet inter Floren-
cium? Nycolay pistorem ab uno latere versus orientem et Godefridum Storm ab alio latere versus occidentem seu
inter de jure collaterales circumquaque Insuper ex omnibus hereditatibus et bonis ...
... etc ...
.... Tali adiuncta condicione quod Lucas Doncker predictus ... etc ...
.... Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini millesimo quin-
gentesimo septimo en profesto visitacionis beate Marie virginis
NB: De zegels van de oorkonders zijn verloren.
Datering: Datum anno Domini millesimo quingentesimo septimo in profesto Visitacionis Beate Marie virginis.
Bron: Archieven van de stad Zaltbommel (1293) 1327-1815, inv. 600, regest 84
20 ) 24-02-1314. Acte van eigendomsoverdracht ten behoeve van de commandeur van het D.H. (te Hemert ?) van 3 roeden land onder Hemert.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 8-4-2018.
Universis presencia visuris Petrus dictus Baert et Henricus de Werva scabini in Zautbomel
veritatis notitiam cum salute veniens coram nobis Arnoldus filius Glummer?? De...alsor vendidit
et optulit pro viginti libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis, tres virgatas
terre sitas in jurisdictione de Hemert arabiles inter terram Philippi de Hemert et terram Jacobi
de Teutonica domo s.... ..... Jacobo de Teutonica domo in usus? allodio hereditarie possidendam
et Arnoldus predictus huiusmodi terre effestucando renunciavit, promittens facere renunciare omnes qui de jure
tenentur renunciare terre prelibate promittens nichilominus warandiam facere Jacobo prefato
super hereditate memorata per annum et diem ut juris est coram omnibus volentibus juri comparere
et deponere omne plegium quod voreplicht dicitur de eadem. Inde est fideiussor Arnoldus Hac
Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº quartodecimo in die beati Mathie apostoli
Met het zegel van Baert.
Bron: Charterverzameling RDO, inv. 2852-0.1
21 ) 26-02-1405. Schepenen: Ghiselbertus Hack en Goeswinus de Werva
Ingevoerd of laatste wijziging op: 17-3-2018.
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris nos Ghiselbertus Hack et Goeswinus de Werva scabini in Zaut-
boemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes Rijke Engberti vendidit
et optulit pro decem libras denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteram cui hec presens litteram
est transfixa et omnia eius contenta prout ibidem continentur Johannis Doncker hereditarie possidendam
Et Johannes Rijke Engberti predictus littere et eius contentis predictis renunviavit promittens facere
renunciare omnes qui ex parte sua littere et eius contentis predictis de jure renunciare tenentur Pro-
mittens eciam ex parte sua warandiam facere Johanni Doncker predicto super litteram et eius con-
tentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et de-
ponere ex parte sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum
Datum anno domini Mº CCCCº quinto feria quinta post diem beati Mathie apostoli
Datum: donderdag na St. Mathias apostel (24 feb).
Transfix.
Hangt aan: 29-04-1404
Aanhangend: 30-04-1436
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 28 / p. 63)
22 ) 01-03-1322. Jan de Cock, ridder, en zijn zoon Amout verkoopen aan Mariënweerd XXXII morgen onder Hier.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 10-3-2018.
U. p. v. nos Henricus de Werva senior, Johannes Voecht et Wolterus Scaep, s. in Sautbomel, n. f. p. q. c. c. n. d. Johannes Coc, miles, et Arnoldus suus filius, vendiderunt et o. pro octingentis libris d. l. e. ut f. p. XXXII jugera terre ad bonam mensuram, sita in j. de Hier, videlicet unum campum tenentem XV jugera situm in loco dicto Snellenvelde, inter d. Martinum (1), investitum in Meteren, et Hermannum de Lapidea domo, qui campus in loco dicto Wedermarc terminabitur. Item campum unum tenentem XVII jugera, dictum heren Jans Coecs camp, situm in loco dicto over den Evertsgrave, inter d. Gherlacum de Buscoducis et Wilhelmum de Nyulant, qui campus in dictum locum Wedermarc terminabit et finem habet, Henrico de Werva juniori a. o. dom. etc. sine obligatione census et aggeris, in allodio her. possidenda. Et d. Johannes c. u. s. et Arnoldus predicti huj. terre renunciaverunt promittentes etc. dicto Henrico a. o. pred. super terra memorata per annum etc. Inde sunt Gerardus, filius Eccrini de Beesde, Wilhelmus dictus Ridder filius Gerardi Holle, Alardus Key de Wadenoye, Johannes filius Ottonis de Ripa, Rodolphus, ejus frater, Goswinus filius Metten de Ynen et Johannes filius Johannis Witten fidej. ind. N. t. l.
Datum a. D. MCCCXXII, feria II post beati Mathie Apostoli.
Vgl. nº 227.
1) de Ynen, volgens nº 231.
Transfix.
Aanhangend: 22-04-1322
Bron: Cartularium der Abdij Marienweerd, inv. 222 (Pag. 150)
23 ) 14-04-1353. Paulus Baert en Everardus Theodoricus' zoon, schepenen in Zautbomel, oorkonden, dat Arnoldus Bonart overgedragen heeft aan de Heilige- Geestmeesters te Zulichem een huis en hof, gelegen in het gericht van Bomel buiten de muren van de stad Zautbomel, waarop de verkooper het goed weer in erfpacht van de koopers terugontvangen heeft. Datum anno Domini Mo CCCo quinquagesimo tercio quartadecima die mensis Aprilis. Oorspr. (Inv. no. 80); met het geschonden zegel van den eersten oorkonder in groene was; dat van den tweeden oorkonder is verloren.
Datering: 1353 April 14
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
Heerlijkheid Zuilichem, inv.nr.80, regest 1
Bron: Overigen, regest 1
24 ) 10-10-1473. Schepenen van Zaltbommel oorkonden dat vrouwe Aleydis Pyeck, weduwe van heer Arnoldus de Heerlaer, verklaart schuldig te zijn aan frater Thomas, priester van het klooster van Sint-Sophia buiten Den Bosch, ten behoeve van prior en gemeen convent 200 rijnsgulden erfcijns op 28 oktober over een jaar en daarna jaarlijks 200 rijnsgulden wegens haar testament, de vorige dag verleden voor meester Godefridus Heels, notaris.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 28-1-2018.
Nos Heijnricus Posthouwer et Johannes Awrini scabini in Zautbomel protestamur quod domina Aleydis Pyecks
relicta quondam domini Aernoldi de Heerlaer mylitis cum eius tutore electo promisit fratri Thome presbytero ordinis
Karthusyensis monasterij sancte Sophye extra opidum Buscyducense ad opus pryoris et communalis conventus
monasterij predicti censum ducentis florenis dictis gouden Overlensche Riinsche gulden bonum et legalium aut
aliud equivalens pagamentum pro eis ...
....
.... coram magistro Godofrido Haels notario et testibus ...
....
... Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini millesimo quadringentesimo septuagesimo tercio in die beati Victoris martiris
Zegels af. Op de achterzijde nog enige Latijnse tekst.
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 149, regest 337
25 ) 29-03-1476. Schepenen van Zaltbommel oorkonden dat Gerardus de Stryn, broeder tot Zevenbergen, als voogd en echtgenoot van vrouwe Aleidis Piecs, weduwe van heer Arnoldus de Herlar, ridder, nadat bepaalde zaken hun geest bewogen hadden naar God en het zieleheil van Arnoldus, Aleydis en hun ouders, geschonken heeft als aalmoes en echte fundatie aan frater Thomas de Driel, procurator van het klooster van Sint-Sophia in Vught, ten behoeve van klooster en convent de akte waardoor deze akte gestoken is.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 28-1-2018.
Universis presencia visuris nos Rodolphus Johannis et Hubertus Auwrijn scabini in Zautbomel notum facimus protestantes
quod veniens coram nobis Gerardus de Stryn frater ad Seevenbergen tamquam tutor et maritus legittimus uxoris sue
domine Aleydis Piecs relicte quondam domini Arnoldi de Herlar militis cum libera sua voluntate una cum consensu
domine Aleyde predicte ....
....
litteram cui hec presens littera est transfixa et omnia eus contenta pro ut ibidem continentur fratri Thome de Driel tam-
quam procuratori monasterij ac communalis conventus sancte Sophie ordinis Carthusiense in villa de Vuecht prope
Buscumducense sitis ad opus monasterij ....
....
.... Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini millesimo qua-
dringentesimo septuagesimo sexto vicesima nona die mensis marcij
N.B. Vooralsnog onbekend bij welke charter dit een transfix zou moeten zijn.
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 208, regest 425
26 ) 19-10-1339. Schepenen van Zaltbommel oorkonden dat Udo Pijc verkocht heeft aan Arnoldus Groem ten behoeve van het altaar in de kerk van Zaltbommel ter ere van God, Maria en Sint-Paulus en ten behoeve van de kapelaan van dat altaar de akte waaraan deze akte bevestigd is.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 28-1-2018.
Universis presencia visuris Nos Henricus Feij et Walterus Scaep scabini in Zautbomel no-
tum facimus protestantes quod veniens coram nobis Udo Pijc vendidit et optulit pro trigin-
ta libris denariis eidem ut fatebatur persolutis litteram cui hec presens littera est transfixa at con-
tenta eiusdem litteris prout ibidem continentur, Arnoldo Groem presbytero ad opus altaris in
ecclesia de Bomel in honori omnipotentis dei gloriose Marie virginis et beati Pauli apostoli
... etc ..
.... Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº
tricesimonono feria tercia post beati Luce ewangeliste

Met de schepenzegels van Henricus Fey en Walterus Scaep.
Zie ook regest 595, hier niet opgenomen.
Transfix.
Hangt aan: 23-01-1330
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 285, regest 5
27 ) 23-01-1330. Schepenen van Zaltbommel oorkonden dat Ghiselbertus [zoon van Jordanus] verkocht heeft aan Paulus de [...] tia 1½ morgen land in Nieuwaal in Nyulant en 2 erven daar, waarna Paulus deze zaken in erfcijns teruggegeven heeft aan Ghiselbertus voor 30 schelling per jaar.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 28-1-2018.
Universis presencia visuris nos Henricus de Werva et Walterus Scaep scabini in Zautboemel notum facimus
protestantes quod constitutus coram nobis Ghiselbertus filius Jordani vendidit et optulit pro tri-
ginta libris denarium legalium eidem ut fatebatur persolutis unum et dimidium iugera terre sita in
jurisdictione de Nywel in loco dicto Nyulant inter terram ecclesie et Everardum Dr..... Item aream
unam ibidem inter vicum communem et Hu.... filium Wijnrici Item aream unam ibidem inter Louken?
filium Lizen? et perctarum? o......? Paulo de Francia in allodio sine censu et sine aggere heredi-
tarie possidendam et dictis Ghiselbertus dicte hereditati renunciavit ....
...
... Inde
sunt Robbertus Olne? Winricus filius Alarien? Hannardus? fr. Wolffarts et Arnoldus
filius Jordani van der Epen? fideiussores indivisi ....
.....
... Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini
Mº CCCº trecesimo feria tercia post beate Agnetis virginis
Enkele beschadigingen aan de bovenzijde.
Met de schepenzegels van Henricus de Werva en [Walterus] Scaep
Transfix.
Aanhangend: 19-10-1339
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 285-1, regest 4
28 ) 07-07-1481. Schepenen van Zaltbommel oorkonden dat Gerit van Strijn, broeder tot Soevenbergen, kwijtgescholden heeft aan broeder Heynric die Vroede, prior 'des gestichts van Constantinopell' in Vught, alle beloften die hem vroeger gedaan zijn door broeder Thyman Kroeck, prior, en broeder Thomas van Driel, procurator, na de dood van zijn vrouw Alyt Pieck, betreffende een lijfrente van 250 rijnsgulden per jaar op zijn leven.
Met de schepenzegels van Hubert van Doern en Gijsbert Morinck
Ingevoerd of laatste wijziging op: 28-1-2018.
Wij Hubert van Doern ende Gijsbert Morinck scepen in Sautbomell tugen dat voir ons komen is Gerit van Strijn brueder tot Soevenbergen ende
heeft qwijtgeschouwen den eirsamen brueder Heynric die Vroede prioer des gestichts van Constantinopell Carthuysers oerden
buten der stat van Shertogenbosch in die parochie van Vucht tot behoiff des convents vursz. all alsulcke geloifften het tsij in scepenen
brieven off in ander brieven als brueder Thyman Kroeck prioer ende brueder Thomas van Driell procuratoer off ennige een van hem
beiden besonder van wegen hoers cloesters ende convents vursz. den vursz. Gerit van Strijn brueder tot Soevenbergen na doede
vrouwe Alytten Piecx sijnre huijsvrauwen ten lijve des vurscr. Gerits geloeft hebben gelijc dat dat die scepenbrieve ende ander
brieve dair aff gemaict Dat vorder inhauden ende begrijpen rurende van dardehalffhondert Rijnsche gulden des jaers lijffpensye
ten lijve Gerits vursz. die sij hem in den naem des cloesters vursz. geloift hadden uijt te reycken jairlix ende te betalen in allen
formen ende manieren als die scepenbrieve off ander brieve dair aff ende opgemaict vorder ende bescheydelicker dat inhauden
ende begrijpen Die superscripci tsij loeven wij guet In orkonde onssen litteren Gegeven inden jaer ons heren dusent vierhondert een
ende tachtentich des dijnxdages na sente Margrieten dach joffer
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 145, regest 455
29 ) 08-07-1482. Schepenen van Zaltbommel oorkonden dat heer Walramus Pieck, ridder, heer van Wolfswaard, Otto Pieck de Ackoy, broers, en hun zuster jonkvrouw Adriana de Erp geschonken hebben aan broeder Henricus Vroede, prior van het klooster van de kartuizers in Vught, alle goederen in Zaltbommel die zij zullen erven van hun zuster vrouwe Aleidis, weduwe van heer Arnoldus de Herler, ridder.
Met het geschonden schepenzegel van Gerardus Ruwe.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 28-1-2018.
Universis presencia visuris Nos Gerardus Ruwe et Otto de Malsen scabini in Zautboemll notum facimus
protestantes venientes coram nobis dominus Walramus Pieck miles dominus de Wolfswerde Otto Pieck de
Ackoy fratres et domicella Adriana de Erp eorum soror cum eius tutore electo dederunt et optulerunt
propter deum et ob salute anime eorum omnes hereditates et omnia bona ... ... .... mobi-
lia et immobilia ad ipsos ..... ind de jure per obitum domine Aleidis relicte quandam domini Ar-
noldi de Herler militis eorum? sororis devoluendam in jurisdictione de Zautboemell sistis domino Hen-
rico Vroede priori monasterij et conva.... lis conventus ordinus Carthusiense in Vucht sitis et ad
opus prioris et conva....lis conventus predictis hereditarie possidendam ... etc ...
....
.... Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini
millesimo quadringentesimo octuagesimosecundo octava die mensis julij
N.B. helemaal onderaan, op de pliek, staat een vervaagde tekst in het Latijn.
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 139, regest 466
30 ) 27-12-1403. Schepenen: Henricus Moliaert en Philippus de Horwinen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 27-1-2018.
Universis presencia visuris Nos Henricus Moliaert et Philippus de Horwinen scabini
in Zautboemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes Walteri ven-
didit et optulit pro centum antiquis aureis clipeis bonis et legalibus eidem ut fatebatur persolutis
domum et aream site in opido de Zautbomell in platea dicta Waterstraete apud portam
dictam Waterpoort inter heredes Johannes Petri et viam seu semitam muri opidi n.... ab uno
latere et heredes mercatoris Arnoldi Allentiers filij Fije ab alio latere Ghiselberto Hack
Johannis in allodio sine censu et aggere excepto censu de jure exinde solvendo hereditarie possi-
dendam Et Johannes Gheijnsie predictus domum et aream predictus renunciavit promittens facere re-
nunciare omnes qui domu et aree predictis de jure renunciare tenentur Promittens eciam waran-
diam facere dicto Ghiselberto Hack super domo et area predictis per annum et diem de juris est
adversus omnes juri comparere volentes Et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de
eisdem Inde est Henricus ex Insula Henrici multorum fideiussor Insuper dictus Johannes Gheijnse
promisit dicto Ghiselberto Hack perpetue indempnem conservare de censu prenotato Inde est
idem dictus Henricus ex Insula fideiussor Quo facto dictus Ghiselbertus Hack reddidit
dicto Johanni Gheijnsee domum et aream predictis in hereditario censu possidendam pro sex novis
aureis florensis monete ducis Gelrie bonis et legalibus aut alio bono pagamento in valore equali sin-
gulis annis die nativitatis christi Ghiselberto Hac predicto perpetue persolvendam qui..tensus?
predictus si quolibet anno perpetue in dicto solucionis termino solutus non fuerit extunc omni
die sequente pena unius denarius dicti Vlemsche cleyken bonum et legalium dicto censui supercrescit
Quam penam una cum censu prescripto dictus Ghiselbertus Hack ex domo et area predictis
recuperare poterit quum diucius noluerit expectare Nostrarum testimonio litterarum Datum anno
domini Mº CCCCº quarto sabbato post diem nativitatis XPI {1} domini nostri

Marge rechts:
Bernnt Goessensz ende
Lijsken Wouter Krijnsz
Henrick van Synthen?
alleen want nu een
huijs is
Roelof Moliaert
Desen is bij tijden
Roloff Hubertsz ende
Arnt Schoeck als gas-
sthuijsmeesters durch
Lijs Roloff Moliaerts
weduwe gelost

Marge links:
Nativitatis
Christi
Sess nij
geldersche
gulden
1. Christi
Datum: vanwege het gebruik van de kerststijl valt de datum een jaar eerder dan in de tekst staat.
Transfix.
Aanhangend: 08-11-1446
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 22 / s. 47)
31 ) 1596. Extract uit de resolutien van de magistraat van Zaltbommel, anno 1596.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 27-1-2018.
Scabini eodem Anno
Goirt Rochus
Aernt Quyrineus Glumer
Jan die Vael
Bron: Nederlandsche Jaerboeken, 1761, pag. 294.
Bron: Overigen
32 ) 04-09-1329. Verscheidene geestelijken en anderen, opkomende voor gebeneficeerden onder den doorgestoken brief van Allaart van Haeften, nº 284, verkoopen, met diens goedvinden en onder afstanddoening door zijne zuster Christina, (hunne rechten onder) den voorzegden brief met de daarin omschreven erfpacht, voor 100 Lb aan (hun mede-gebeneficeerde) de abdij Mariënweerd.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 27-1-2018.
U. p. v. (de bovengenoemden), s. in Sautbomel, n. f. p. q. c. c. n., d. Wilhelmus de Busco, canonicus in Bomel, tamquam receptor reddituum d. decani et capituli ecclesie de Bomel; d. Theodericus Waryn tamquam capellanus altaris Sancte crucis in ecclesia predicta fundati, et pro d. Henrico Moliart, capellano altaris fundati in nostro hospitali per Petrum Moliart patrem ejus; Godefridus de Wachteldonc, tamquam provisor hospitalis nostri predicti Corstantius de Hedel, tamquam provisor mense Spiritus sancti in Bomel; d. prepositus in Zeenwinen pro suo claustro de Zeenwinen ac conventu ibidem, et pro domicella Gentfloers, moniale in dicto claustro; Otto de Haeften, pro ecclesia de Haeften et custodia ibidem; Gerardus Holle de Rynoyen et Laurentius filius Hertberni de Hoclem, pro ecclesia de Rynoyen; et d. Alandus tamquam investitus in Rynoyen; vendiderunt et o. pro C lb. d. l. e. ut f. p. de scitu, consensu, et voluntate Alardi de Haeften (1), litteram cui hec presens littera est transfixa, et omnia bona in ea conscripta sicuti ibidem continentur, Henrico de Werva, a. o. d. abbatis de Insula beate Marie virginis et conventus ibidem, hereditarie ab eisdem possidenda, et singuli dicti domini et viri qui dictam litteram cum dictis bonis vendiderunt, modo quo vendiderunt sic et eisdem renunciaverunt. Et domicella Cristina soror dicti Alardi de Haeften, c. t. s. e., omnibus bonis in dicta littera conscriptis renunciavit. N. t. l.
Datum a. D. MCOCXXIX, feria II post beati Egidii abbatis.
1) Eigenaar van het land waarop de in den doorgestoken brief, nº 284, vermelde erfpacht gevestigd, en tot heil der ziel zijner moeder onder een aantal godsdienstige instellingen en personen verdeeld was.
Transfix.
Hangt aan: 08-08-1327
Bron: Cartularium der Abdij Marienweerd, inv. 340 (Pag. 220)
33 ) 17-07-1329. Arnold van Wijck verkoopt vier morgen land in Corthoeven onder Enspijk aan Berwinus Berwinuszoon van Zuilichem en Johannes van Tricht.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 27-1-2018.
U. p. v. nos Paulus de Francia et Henricus dictus Fey, s. in Sautbomel, n. f. p. q. c. c. n. Arnoldus de Vico, vendidit et o. pro CC lb. d. l. e. ut f. p. quatuor jugera terre, sita in j. de Eynspijc in loco dicto Corthoeven, inter Henricum de Reno et communitatem, Berwino, filio Berwini de Sulinchem et Johanni de Trajecto i. a. etc. Et dictus Arnoldus dicte terre renunciavit promittens etc. dicto Berwino et dicto Johanni de Trajecto, super dicta terra per annum etc. Inde sunt Oliverus, filius domini de Asperen, Henricus, filius Sanderi de Eynspijc et Nicholaus Ketel, fidej. ind. N. t. l.
Datum a. D. MCCCXXIX, feria II post Divisionem Apostolorum.
Dit eigendom werd verkocht bij brieven van gelijke dagteekening en inhoud (prijs telkens echter L lb) als nº 496 en 516, en kwam bij overdracht, woordelijk gelijkluidend met 517, evenals nº 315, op 22 November 1342, als gift aan Mariënweerd.
Bron: Cartularium der Abdij Marienweerd, inv. 334 (Pag. 216)
34 ) 30-04-1327. Willem Hacco's zoon verkoopt eenig land onder Hier aan de abdij.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 27-1-2018.
U. p. v. nos Paulus de Francia et Wolterus Scaep, s. in Sautbomel, n. f. p. q. c. c. n. Wilhelmus, filius Hacconis, vendidit et o. pro CCC lb. d. l. e. ut f. p. X jugera IIII hont et LXXX perticas seu hesperiones terre sitas in j. de Hier, in palude in loco dicto in die Hoeven, inter terram ecclesie de Nederynen et aqueductum Lubbensloet, Wilhelmo Houschilt a. o. dom. etc. i. a. etc. exceptis tamen VI lb. her. census solvendis omni anno ex dicta terra cui de jure cedunt et cum aqueductu dicto Wedermarc, in tanto ut ad dictam terram de jure spectat. Et dictus Wilhelmus dicte terre renunciavit promittens etc. dicto Wilhelmo a. o. dicti d. abbatis et conventus per annum etc. Inde sunt Johannes de Hellu, Ghiselbertus Hac, filius Petri, et Petrus de Bosinchem fidej. ind. N. t. l.
Datum a. D. MCCCXXVII, feria V post beati Vitalis Martyris.
Bron: Cartularium der Abdij Marienweerd, inv. 280 (Pag. 189)
35 ) 18-07-1297. Schepenen van Sautbomel oorkonden, dat Albertus, zoon van heer Remboldus van Vaudric, heeft verkocht aan zijn broers Enghelbertus en Johannes van Edinchusen 3 stukken land, groot 4 Hollandse morgen en gelegen in het rechtsgebied van Welle in de waard ("insula"), waaraan stroomopwaarts heer Ghiselbertus van Malsen, ridder, grenst, voor een cijns van 100 pond,
Ingevoerd of laatste wijziging op: 27-1-2018.
Universis presentia visuris Petrus Bart, Henricus de Werva, Johannes Wickenbroet et Johannes Werine, scabini de Sautbomel, veritatis noticiam (cum) salute.
Veniens coram nobis Albertus filius domini Remboldi de Vaudric, vendidit et optulit pro centum libris legalium denariorum, eidem, ut fatebatur, solutis, tres particulas terre continentes quatuor jugera terre Hollandensia, ad bonam mensuram , in jurisdictione de Welle, sitas ibidem in insula – et dominus Ghiselbertus de Malsen, miles, adjacet particulis terrarum predictis in parte superiori – optulit, inquam‚ terram predictam Enghelberto et Johanni, fratri suo, de Edinchusen‚ in vero allodio hereditario possidendam. Et Albertus predictus cum uxore sua effestucando renunciavit terre memorate, promittens facere renunciare terre predicte omnes, qui de jure renunciare tenentur; promittens nichilominus warandiam facere et tutelam Enghelberto et Johanni predictis super terra prenotata per annum et diem‚ ut juris est, pro omnibus volentibus juri comparere, et omne plegium а quocunque prius habitum deponere de eadem. De premissis faciendis Petrus Bart, scabinus predictus, et Walterus dictus van den Berghe de Bomel indivisi sunt fidejussores.
Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini M CC XC septimo, feria quinta post Divisionem Apostolorum.
a. Oorspr. IX s.v. Well. Destijds voorzien van de zegels van 1. Petrus Bart, 2. Henricus de Werva, 3. Johannes Wickenbroet, 4. Johannes Werine. Van 1. is een restantje over; van dat van 2. en 4. is een stukje staart over; dat van 3. is beschadigd. In dorso: Littera Johannis de Hedacusen. Zegels 1 en 3 gerest.; los zegel 4 aangehecht. Met transfix van 26 juni 1301.
b. Afschrift in Kopieboek Hoevenaars, I, nr. 129.
c. Gedrukte tekst in O.B. De Fremery, nr. 316. {Oorkondenboek van Holland en Zeeland: Supplement}
Transfix.
Aanhangend: 26-06-1301
Bron: Abdij van Berne, regest 104
36 ) 26-06-1301. Schepenen in Sautbomel oorkonden, dat Johannes, Remboldus, Loef, Lisa en Ghicela, kinderen van Albertus van Vaudric (Varik) uit zijn eerste huwelijk, afstand hebben gedaan van hun rechten op het erfgoed (van 4 morgen op 3 stukken land in de Wellerwaard, vermeld in de akte van 18 juli 1297), waardoor deze is gestoken.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 27-1-2018.
Nos Israel et Johannes Werine, scabini in Sautbomel, protestamur quod Johannes, Remboldus, Loef, Lisa et Ghiscela, pueri Alberti de Vaudric de prima uxore sua, renunciarunt effestucando omni hereditati‚ que in littera descripta continetur, cui hec presens cartula est transfixa.
Nostrarum testimonium litterarum. Datum anno Domini M CCC primo, feria secunda post festum beati Johannis Baptiste.
a. Oorspr. IX s.v. Well. Met de beschadigde zegels van Israel en Johannes Werine.
b. Afschrift in Kopieboek Hoevenaars, I, nr. 130.
c. Gedrukte tekst in O.B. De Fremery, nr. 316, in voetnoot. {Oorkondenboek van Holland en Zeeland: Supplement}
Transfix.
Hangt aan: 18-07-1297
Bron: Abdij van Berne, regest 110
37 ) 15-07-1439. Schepenen van Zaltbommel oorkonden dat Gijsbert Hack geschonken heeft aan Jan Jan Thomasznszn: land op de Zuetenhoevel in Zaltbommel
Ingevoerd of laatste wijziging op: 27-1-2018.
    Tot Sautboemel
    Van v mergen lants die ons Ghijsbert Hack gaff
Universis presencia visuris nos Noudo Wijs et Henricus Mommer scabini in Sautbomel
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Gijselbertus Hack dedit et optulit pure et simpliciter
propter deum et ob salutem anime sue et perpetua eius memoria et dominum Gherit Stout monachi Carthusiense
apud Monte Sancte Gheertruden Mechteldis quondam uxoris antedicti Ghijselberti patris et matris fratrem et sororis
eiusdem Gijselberti et Heijlwigis ancille Gijsberti prenotati quinque jugera terre in tanta quantitate prout de jure
sita sunt in jurisdictione de Sautboemel in loco dicto Opten Zuetenhoevel inter communem vicum ab uno latere
versus oriente et Johenni Meyer Johannis ab alio latere extendente a communi vico usque ad hereditateni
dictam Vischarie Johanni filie Johannis Thome ad opus prioris et conventus monasterij Carthusiense predictam
in allodio sine censu et cum aggere ad antedictam terram de jure pertinente hereditarie possidenda Et
Ghijsbertus Hack predictus terre predicte renunciavit promittens facere renunciare omnis qui dicte terre de
jure renunciare tenentur promittens eciam warandiam facere Johanni filio Johannis Thome predicto ad opus prioris
et conventus monasterij predicta super terra predicta per annum et diem ut juris est adversus omnis juri comparere
volentes et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eadem excepto aggere predicto Nostrarum
testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCCº die divisionis beatorum apostolorum
Bron: Klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg, inv. 1 (folio 147), regest 897
38 ) 01-11-1360. Schepenen Arnoldus de Pufelick en Gerardus Engels
Ingevoerd of laatste wijziging op: 27-1-2018.
       Transfixa supra predicta
Nos Arnoldus de Pufelick et Gerardus Engels scabini in Zautbomell notum facimus
universis presencia visuris quod veniens coram nobis Ghiselbertus filius Conrardi Rode vendidit
et optulit pro viginti libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteram cui hec presens
litteram est transfixa et contenta eius prout ibidem continentur Elisabeth uxori legitima Gerardi
Gruter hereditarie possidendam Et Ghiselbertus predictus littere et eius contentis predictis renunciavit
Promittens facere renunciare omnes qui littere et contentis eius predictis de jure renunciare tenentur
Promittens eciam warandiam facere Elisabeth predicte super litteram et contentis eius predictis per annum
et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentis Et deponere omne plegium quod
voirplicht dicitur de eisdem Inde Conrardus filius Ghiselberti predicti est fideiussor Pro-
mise....t? quod Ghiselbertus et Conrardus predicti Hubertum filium Ghiselberti predicti facere re-
nunciare super litteram et contentis eius dum ad annos pubertatem Nostrarum testimonio litterarum Datum
anno domini Mº CCCº sexagesimo dominica post Symonis et Jude apostolorum beatorum
Symonis et Jude = 28 oktober
Transfix.
Hangt aan: 30-09-1359
Aanhangend: 21-04-1367
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 32 / s. 67)
39 ) 31-12-1472. Schepenen: Jacobus Berchman en Henricus Posthauwer
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-1-2018.
       Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Jacobus Berchman et Henricus Posthauwer scabini in
Zautboemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Henricus Pau/Pan? vendidit et
optulit pro viginti quinque florenis Renensis bonis et legalibus eidem ut fatebatur persolutis litteram cui hec
presens littera est transfixa et omnia eius contentis prout ibidem continentur domino Ghijsberto Loye presbytero
tamquam provisore pro tempore mense spiritus sancti opidi Zautbomelense ad opus mense predicte hereditarie
possidendam Et Henricus Pan/Pau? predictus littere et eius contentis predictis renunciavit promittens facere
renunciare omnes qui littere et eius contentis predictis de jure renunciare tenentur promittens eciam
warandiam facere domino Ghijsberto predicto ad opus mense predicti super littera et eius contentis
predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere
omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno
domini millesimo quadringentesimo septuagesimo tercio in profesto circumcisionis domini
nostri
Datum: de dag voor 1 januari 1473.
Transfix.
Hangt aan: 26-04-1429
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 13v / s. 30)
40 ) 28-12-1446. Schepenen: Henricus Mommer en Rodolphus de Groensbeeck
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-1-2018.
Universis presencia visuris Nos Henricus Mommer et Rodolphus de Groensbeeck scabini in
Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Noudo Aelberti promisit Petro
Moliart Gerardi unum floren? aurei? dicti overlensrijnsgulden bonum et legalium aut equivalens pa-
gamentum per eo die beati Martini hyemalis proximo Et deinde singulis annis unum floren... aurei?
dicti overlensrijnsgulden prout prescriptum hereditarij census et pagamentum per eo prout pre-
scriptum est in die beati Martini hyemalis Petro Moliart predicto persolvendam et recipiendam ex
domo et aream site in opido de Zautboemell inter Arnoldum Bruijstini ab uno latere versus ori-
entem? et Nycholaum Hoelbroec ab alio latere extendent... cum uno fine versus aquilonem super
semitam muri opidi ...r... de Zautboemell et cum alio fine super communem platea dictam Steij-
gerstraet Qui census predictus si quolibet solucionis termino predict... persolutus non fuerit extunc
omni septimana deinde sequente pena unius denarius dicto overlenschcleijken bonum et legalium censui
antedicto supercrescet Quam penam una cum censu antedicto Petrus Moliart predictus ex domo et
area predictis recuperare poterit quum diucius noluerunt expectare Et Noudo predictus promisit
Petro Moliart predicto censum antedictum ex domo et area predictis perpetue warandizane ad-
versus omnes juri comparere volentes Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº
quadringentesimo quadragesimo septimo die sanctorum innocentum

Marge L:
Cornelis die becker
Jan die cuper
Desen thijns heeft
Rolof Jansz gelost

Marge R:
Mart{ini}
enen go{uden}
rijns g{ulden}
Datum: vanwege het gebruik van de Kerstijl valt de akte een jaar eerder dan in de tekst wordt vermeld.
Transfix.
Aanhangend: 06-06-1459
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 24v / p. 56)
41 ) 29-12-1441. Schepenen: Johannes Aelberti en Bernardus Ghiselberti
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-1-2018.
Universis presencia visuris Nos Johannes Aelberti et Bernardus Ghiselberti scabini in Zaut-
boemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes Wilhelmi vendidit et optulit
pro centum libras denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis domum et aream site in opido de Zaut-
boemell inter Baudewinum? Bartholdi ab uno latere versus orientem et Matheum Ghiselberti ab
alio latere extendent.... cum uno fine versus aquilonem super communem plateam dictam Steijgerstraet
Arnoldo de Monte in allodio cum censu exinde de jure solvendo et sine aggere hereditarie possidendam
Et Johannes Wilhelmi predictus domui et aree predict... renunciavit promittens facere renunciare
omnes qui domui et aree predict... de jure renunciare tenentur Promittens eciam warandiam fa-
cere Arnoldo predicto super domo et area predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes
juri comparere volentes Et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem propter? censum
antedictum de qui censu Johannes Wilhelmi predictus promisit Arnoldo predicto perpetue indempnem
conservare Quo facto Arnoldus predictus reddidit domum et aream prescript... Johanni Wilhelmi pre-
dicto in hereditarie censu possidendam pro censu exinde de jure persolvendo? et pro duobus florensis
aureis dictis overlensrijnsgulden bonum et legalium aut equivalenti pagamento pro eis die nativitatis
christi proximo Et deinde singulis annis pro duobus florensis aureis dictis overlensrijnsgulden prout pre-
scripto sunt hereditarij census aut pagamentum pro eis prout prescript.... In die nativitatis christi
Arnoldo predicto perpetue persolvendam Qui census duorum florensis predictis si quolibet anno in-
termino solucionis prescript... solutus non fuerit extunc omni septimana deinde sequente pena unius
denarius dicti enen audenbotdreger bonum et legalium censui duorum florensis predictis supercrescet quam
penam una cum censu duorum florensis predictis Arnoldus predictus ex domo et area predictis recuperare
poterit quum diucius noluerit expectare Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº
quadringentesimo quadragesimo secundo crastino sanctorum innocentum

Marge R:
Lamert Geritsz
Jan Woutersz
Mo. Cornelis Tripp
qui emit a Willem
Wautersz

Marge L:
Nativitatis
Christi
ij gouden
rijns gulden
Datum: vanwege het gebruik van de Kerstijl valt de akte een jaar eerder dan in de tekst wordt vermeld.
Transfix.
Aanhangend: 09-06-1473
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 25 / p. 57)
42 ) 27-12-1426. Schepenen: Alardus Holl en Johannes Stout
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-1-2018.
      Waterstraet
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Alardus Holl et Johannes Stout scabini in Zautbomell
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes Egberti tamquam tutor et maritus
legitimus uxoris sue Elizabeth quondam relicte Gerardi Houschilts vendidit et optulit pro
quadraginta libras denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteras quibus hec presens litteram est trans-
fixa et omnia earum contenta prout ibidem continentur Johanni Haeck hereditarie possidendam Et
Johannes Egberti predictis litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur Promittens eciam
ex parte sua warandiam facere Johanni Haeck predictis super litteris et earum contentis predictis per
annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere ex parte sua
omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini
millesimo quadringentesimo vicesimo septimo die beate Johannes apostoli et ewangeliste
Datum: vanwege het gebruik van de Kerstijl valt de akte een jaar eerder dan in de tekst wordt vermeld.
Transfix.
Hangt aan: 12-09-1425
Aanhangend: 17-06-1472
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 21 v / p. 50)
43 ) 02-06-1309. Hendrik van den Werve en Jan Wickenbroet, schepenen van Zaltbommel, brengen aan Reinald I, graaf van Gelre, het verzoek over van Jutte, dochter van wijlen Jan Wolf, ridder, om oorkonde nr. 1309.06.02 (na 1309.06.01) mede te bezegelen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 21-1-2018.
Viro nobili ac discreto, quem karismatum multitudo recummendat, domino Renaldo, comiti Gelrie, eorum domino dilecto
Henricus de Werva et Johannes Wickenbroet, scabini in Sautbomel, veritatis notitiam cum salute.
Constituta coram nobis Jutta, filia domini Johannis Wolf, quondam militis bone memorie, rogavit nos ut nos protestaremur quod ipsa rogasset quod vos apponeretis sigillum vestrum littera facta super conditionibus quas ipsa promisit ecclesie ac conventui de Senuwinen, sigillata sigillo domini Henrici, abbatis Insule beate Marie, sigillo domini Henrici Cok, militis, necnon sigillis nostris.
Nostrarum testimonio litterarum.
Datum anno domini Mº CCCº nono feria secunda post octavas trinitatis.
Ontstaan: A is door dezelfde hand geschreven als het origineel van de Zaltbommelse schepenoorkonde nr.1307.07.17 uitgaande van Dirk van Heesselt.
Interpretatie: Uit de Tielse schepenoorkonde nr.1277.04.16 betreffende een schenking door Jan Wolf, ridder, en diens broer Maurits aan het klooster van Zennewijnen blijkt dat de hierboven genoemde Jutte aldaar non was.
Bron: Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot 1326 (1309.06.02)
44 ) 17-07-1307. Dirk van Heesselt, schepen van Zaltbommel, getuigt aan zijn medeschepen Jan Wickenbroet dat op 29 april 1303 Otto Dirksz. van Waalwijk ten overstaan van hem en zijn gewezen medeschepen Gerard Maelghijs een erf gelegen in het gerecht van Ophemert heeft verkocht aan Arnold van den Weghe van Tiel, die het betrokken erf vervolgens tegen een jaarlijkse cijns aan Otto Dirksz. van Waalwijk heeft teruggegeven.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 21-1-2018.
Nos Theodericus de Hecel, scabinus in Sautbomel, testimonium perhibemus Iohanno Wickenbroet, ibidem
scabino, illo tempore dum potuimus cum Gerardo Maleghis, quondam nostro conscabino, protestari, quod nos
interfuimus cum Gerardo Maleghiis predicto, videlicet scabini, anno Domini Mº CCCº tercio feria secunda ante
diem beate Walburgis ubi Otto filius Theoderici van der Walewiic vendidit et optulit pro
centum libris legalium denariorum eidem, ut fatebatur, persolutis aream cum eius attenentiisd sitam
in iurisdictione de Hemert inter communitatem de Hemert et inter Arnoldum van der Walewiic,
videlicet cum arboribus et salicibus aree prenotate, Arnoldo dicta van den Weghe de Tyle here-
ditarie possidendam. Et Otto predictus una cum sua uxore huiusmodi aree effestucando renunti-
avit promittens facere renuntiare omnes qui de iure tenentur renuntiare aree prelibate, promittens nichi-
lominus Arnoldo predicto warandiam facere per annum et diem, ut iuris est, coram omnibus volentibus
iuri comparere super area memorata et deponere omne plegium quod vorplicht dicitur, de eadem;
preterea dominus Ghiselbertus de Malsen ad opus Arnoldi van den Weghe predicti huiusmodi
aree effestucando renuntiavit, scilicet omni suo iure. Quo facto Arnoldus iam dictus red-
didit aream prelibatam Ottoni predicto pro quatuor libris annui census nigrorum Turonensium legalium
vel pagamentum pro eis singulis annis in die beati Victoris ipsi Arnoldo van den Weghe
predicto persolvendis. Quod si non fecerit, extunc pena duorum solidorum monete antedicte de die in diem
inmediate supercrescet et Arnoldus predictus recuperabit censum antedictum cum pena in area
memorata, cum diutius noluerit exspectare. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini Mº
CCCº septimo feria secunda post diem beate Margarete.
Aan deze oorkonde was een transfix gehecht, met een akte voor de Bank van Tuil. Zie aldaar dd. 16-1-1367.
Bron: Het Premonstratenser-nonnenklooster van Zennenwijnen, of een aantal tot hiertoe onuitgegeven oorkonden van dit klooster / door W. Hoevenaars.
Bron: Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, Volume 15, pag. 230.
Datum: feria secunda = maandag na Margarete (13 juli), wat valt op 16 juli. Dus de datering van de oorkonde lijkt onjuist.
Bron: Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot 1326 (1307.07.17)
45 ) 09-06-1391. Schepenen: Godefridus de Kessel en Johannes Thome
Ingevoerd of laatste wijziging op: 21-1-2018.
Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Godefridus de Kessel et Johannes Thome scabini
in Zautboemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Belia relicta Rodolphi
Leuwen cum eius tutore electo vendidit et optulit pro viginti florenis aureis bonis et legalibus
eidem ut fatebatur persolutis litteras quibus hec presens litteram est transfixa et omniam earum contenta
prout ibidem continentur Heijnmanno Wijse ad opus mense sancte spiritus de Zautboemell et Everardo
de Aelst ad opus hospitalis de Zautbomell hereditarie possidendam Et dicta Belia cum eius
tutore electo litteris et eorum contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui
ex parte sua litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur Promittens eciam ex
parte sua warandiam facere dicto Heijnmanno ad opus dicte mense sancte spiritus et Everardo predicto
ad opus dicti hospitalis super litteris et earum contentis per annum et diem ut juris est
adversus omnes juri comparere volentes Et deponere ex parte sua omne plegium quod voirplicht
dicitur de eisdem Nostrarum testiminio litterarum Datum anno domini Mº CCCº nonagesimo
primo nona die mensis Junij
Transfix.
Hangt aan: 29-05-1374
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 20v / scan 44)
46 ) 04-08-1321. De kanunnik Gosewijn de Cock verkoopt land onder Hier aan den priester van Meteren.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 21-1-2018.
U. p. v. nos Conrardus Rode et Arnoldus de Hoesden, s. in Sautbomel, n. f. p. q. c. c. n. d. Gosuinus Coc, canonicus ecclesie Arnhemensis, vendidit et o. pro C lb. d. l. e. ut f. p. VIIIj {8,5} jugera et quantum plus terre habet ibi in j. de Hijr, in loco dicto Ouvermeere op Snellenvelt, inter d. Johannem Coc, militem, et inter Rodolphum et Henricum Coc, fratres, filios d. Rodolphi Coc, militis, d. Martino (1) investito in Meteren i. a. etc. Et d. Gosuinus pred. huj. terre renunciavit promittens etc. d. Martino super terra memorata per annum etc. Inde sunt Gerardus, filius d. Henrici Cocs, Rodolphus, filius d. Rodolphi Cocs, militum, et Johannes, filius Wolteri de Amersfoert, fidej. ind. N. t. l.
Datum a. D. MCCCXXI, feria III post beati Petri ad vincula.
1) Martinus de Ynen, in de overdracht van dezen brief, nº 231.
Transfix.
Aanhangend: 16-05-1322
Bron: Cartularium der Abdij Marienweerd, inv. 216 (Pag. 147)
47 ) 27-07-1583. Schepenen van Boemel oorkonden, dat Henrick Maschereel, heer tot Balgoyen, verkocht heeft voor 3 pond een huis en erf te Boemel tegen - over gewezen zusterenconvent, genaamd Het Grote Huis van Opijnen, aan Henrick van Wytenhorst, drost te Huyssen.
Uittreksel uit het signaat van Zaltbommel (1642), gewaarmerkt door P. van Enschede, in inv. nr. 1513.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 21-1-2018.
Datum: 1583 juli 27 (o.s. juli 17).
Bron: Het geslacht Mackay van Ophemert en aanverwante geslachten, 1370-1968 (1994), regest 102
48 ) 10-09-1539. Roelff die Raedt Henrickss. en Joest van Giessen, schepenen te Zaltboemell, oorkonden, dat Jan die Kock van Delwinen en Dirck van Beest, namens zijn vrouw, verkocht en overgedragen hebben aan Wolter van Baexen 5 morgen land onder Zaltboemell achter die Verricht.
Oorspr. Met de geschonden zegels van de beide oorkonders.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
Bron: Het geslacht Mackay van Ophemert en aanverwante geslachten, 1370-1968 (1994), inv. 1659-2, regest 65
49 ) 10-09-1539. Roelff die Raedt Henrickss. en Joest van Gyessen, schepenen in Zaltboemell, oorkonden, dat meester Goert Tijnagell aan Wolter van Baexen heeft overgedragen 3 morgen land op die Middelwey onder Zaltboemell.
Oorspr. Met een zeer geschonden zegel van de eerste oorkonder. Het zegel van de tweede oorkonder is verloren.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
Bron: Het geslacht Mackay van Ophemert en aanverwante geslachten, 1370-1968 (1994), inv. 1659-1, regest 64
50 ) 23-11-1490. Jacobus Tengnagell en Gregorius Morinck, schepenen in Zautbomel, oorkonden, dat Ghisbertus Auwrijn heeft verkocht voor 100 pond de brief, waardoor deze is gestoken, aan Johannes de Echtelt.
(in festo sancti Clementis pape).
Oorspr. Met de zegels van de beide oorkonders.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
Transfix.
Hangt aan: 01-03-1490
Bron: Het geslacht Mackay van Ophemert en aanverwante geslachten, 1370-1968 (1994), inv. 1512-3, regest 37
51 ) 01-03-1490. Jacobus Tengnagell en Arnoldus Fey, schepenen in Zautbomel, oorkonden, dat Cornelia, weduwe van Bernardus de Gaell, aan Ghisbertus Auwrijn belooft heeft een tijns, groot 8 rijnse gulden 's jaars, gaande uit 1⁄3 van Franck Pyecken tienden onder Zautbomel en Bruechem.
Oorspr. De zegels van de beide oorkonders zijn verloren.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
Transfix.
Aanhangend: 23-11-1490
Bron: Het geslacht Mackay van Ophemert en aanverwante geslachten, 1370-1968 (1994), inv. 1512-2, regest 36
52 ) 02-08-1489. Henricus Posthouwer en Arnoldus Fey, schepenen in Zautbomell, oorkonden, dat Cornelia, weduwe van Bernardus de Gaell, ten behoeve van Johannes Auwrijn een tijns, groot 8 rijnse gulden of de waarde daarvan 's jaars, gevestigd heeft op 1⁄3 van de tienden, die men Franck Pyecken thienden pleegt te noemen, onder Zautbomel.
(incrastino beati Petri apostoli ad vincula).
Oorspr. Met het zegel van de tweede oorkonder. Het zegel van de eerste oorkonder is verloren.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
Bron: Het geslacht Mackay van Ophemert en aanverwante geslachten, 1370-1968 (1994), inv. 1512-1, regest 35
53 ) 14-03-1484. Johannes Auwrijn en Gregorius Morinck, schepenen in Zautbomell, oorkonden, dat Gysbertus Henrici verkocht en overgedragen heeft voor 40 pond 14 hond land, genaamd Di Komme, onder Zautbomell, aan Jacobus Tengnagell, met bijbehorende tijns en dijk, waarbij Gysbertus voornoemd, alsmede Arnoldus Henrici en Bela Henrici voor hun deel beloofd hebben dit land te vrijwaren.
(feria secunda post dominicam qua cantatur in ecclesia dei letare).
Oorspr. De zegels van de beide oorkonders zijn verloren.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
Bron: Het geslacht Mackay van Ophemert en aanverwante geslachten, 1370-1968 (1994), inv. 1658, regest 33
54 ) 30-03-1474. Schepenen: Rodolphus de Groensbeeck en Johannes Auwrijn
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris nos Rodolphus de Groensbeeck et Johannes Auwrijn scabini in
Zautbomell notum facimus protestantes quod venientes coram nobis Bartraerdis relicta Johannis
Meijers cum eius tutore electo Henricus Johannes et Arnoldus filij et heredes Johannis
Meijers predicti vendiderunt et optulerunt pro centum librarum denariorum legalium eisdem ut fatebatur
persolutis litteram cui hec presens litteram est transfixa et omnia eius contenta prout ibidem continentur domino Ghisberto Loije presbytero tamquam provisori mense sancti spiritus opidi Zautbomelense? ad opus mense
sancti spiritus opidi Zautbomelense? predicti hereditarie possidendam Et Bartraerdis cum eius tutore
electo Henricus Johannes et Arnoldus predicti littere et eius contentis predictis renunciaverunt Promit-
tentes facere omnes qui ex parte ipsorum littere et eius contentis predictis de jure renunciare ten-
entur Promittentes eciam ex parte ipsorum warandiam facare domino Ghijsberto Loije presbytero tamquam pro-
visori ad opus mense sancti spiritus opidi Zautboemelense predicti super litteram et eius contentis predictis
per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et ex parte ipsorum deponere
omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini mil-
lesimo quadringentesimo septuagesimo quarto feria sexta post dominicam qua in ecclesia cantatur judica
Datum: woensdag na Judica (27-3-1474).
Transfix.
Hangt aan: 05-03-1455
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 48v / s. 73)
55 ) 30-03-1474. Schepenen: Rodolphus de Groensbeeck en Johannes Auwrijn
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
        Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris nos Rodolphus de Groensbeeck et Johannes Auwrijn scabini in Zaut-
boemell notum facimus protestantes quod venientes coram nobis Bartraerdis relicta Johannis Meijers cum
eius tutore electo Henricus Johannes et Arnoldus filij et heredes Johannis Meijers predicti vendiderunt
et optulerunt pro centum librarum denariorum eisdem ut fatebatur persolutis litteram cui hec presens litteram est
transfixa et omnia eius contenta prout ibidem continentur domino Ghijsberto Loije presbytero tamquam provisori mense
sancti spiritus opidi Zautbomelense? ad opus mense sancti spiritus opidi Zautbomelense? predicti heredi-
tarie possidendam Et Bartraerdis cum eius tutore electo Henricus Johannes et Arnoldus predicti littere
et eius contentis predictis renunciaverunt Promittentes facere omnes qui ex parte ipsorum littere et eius
contentis predictis de jure renunciare tenentur Promittentes eciam ex parte ipsorum warandiam facare domino
Ghijsberto Loije presbytero tamquam provisori ad opus mense sancti spiritus opidi Zautbomelense predicti
super litteram et eius contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere
volentes Et ex parte ipsorum omne plegium deponere quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum
testimonio litterarum Datum anno domini millesimo quadringentesimo septuagesimo quarto feria sexta
post dominicam qua in ecclesia cantatur judica
Datum: woensdag na Judica (27-3-1474).
Transfix.
Hangt aan: 05-03-1455
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 48v / s. 73)
56 ) 09-06-1473. Schepenen: Johannes de Herlar en Rodolphus Johannis
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
       Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Johannes de Herlar et Rodolphus Johannis scabini in Zaut-
boemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Arnoldus de Monte vendidit et op-
tulit pro viginti quinque florenis aureis libras denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteram cui
hec presens litteram est transfixa et omnia eius contenta prout ibidem continentur domino Ghijsberto Loije
presbytero tamquam provisori mense spiritus sancti in opido de Zautboemell ad opus mense predicte
hereditarie possidendam Et Arnoldus de Monte predictus littere et eius contentis predictis renunciavit
promittens facere renunciare omnes qui littere et eius contentis predictis renunciare tenentur Promittens eciam
warandiam facare domino Ghijsberto predicto ad opus mense predicte super litteram et eius contenta pre-
dicte per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere omne
plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini millesimo
quadringentesimo septuagesimo tercio feria quarta post penthecoste
Datum: woensdag na Pinksteren.
Transfix.
Hangt aan: 29-12-1441
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 25 / p. 57)
57 ) 17-06-1472. Schepenen: Matheus de Hoesden en Wilhelmus de Nijewaell
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
    Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Matheus de Hoesden et Wilhelmus de Nijewaell scabini in Zaut-
bomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Godefrida relicta Johannis Haicken cum
suo tutore electo vendidit et optulit pro quadraginta librarum? denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis
litteram cui hec presens litteram est transfixa et omnia eius contenta prout ibidem continentur Domino Ghijsberto Loije
presbytero tamquam provisori pro tempore mense spiritus sancti in opido Zautbomelensis ad opus mense predicte heredi-
tarie possidendam Et Godefrida cum suo tutore electo predicte littere et eius contentis predictis renunciavit
promittens ex parte sua facere renunciare omnes qui littere et eius contentis predicte de jure renunciare te-
nentur Promittens eciam warandiam facere ex parte sua domino Ghijselberto predicto ad opus mense
predicte super litteram et eius contentis predictis per annum en diem ut juris est adversus omnes juri comparere vo- lentis Et deponere ex parte sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio
litterarum Datum anno domini millesimo quadringentesimo septuagesimo secundo feria quarta post
festum sancti Odulphi
Datum: woensdag na 12 juni.
Transfix.
Hangt aan: 15-08-1428
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 53v / scan 83)
58 ) 17-06-1472. Schepenen: Matheus de Hoesden en Wilhelmus de Nijewaell
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
       Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Matheus de Hoesden et Wilhelmus de Nijewaell sca-
bini in Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Godefrida relicta
Johannis Haecken cum suo tutore electo vendidit et optulit pro quadraginta florenis aureis
Renensis bonis et legalibus eidem ut fatebatur persolutis litteras quibus hec presens littera est transfixa
et omnia earum contenta prout ibidem continentur domino Ghijselberto Loije tamquam provisori propter
mense spiritus sancti in opido Zautbomelense ad opus mense predicte hereditarie possidendam
Et Godefrida predicta cum suo tutore electo predicto litteris et earum contentis predictis renunciavit
promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua litteris et earum contentis predictis de jure
renunciare tenentur Promittens eciam ex parte sua warandiam facere domino Ghijsberto pre-
dicto ad opus mense predicte super litteris et earum contentis predictis per annum et diem ut juris
est adversus omnes juri comparere volentes Et ex parte sua deponere omne plegium quod
voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini millesimo
quadringentesimo septuagesimo secundo feria quarta post festum sancti Odulphi
Datum: woensdag na 12 juni.
Transfix.
Hangt aan: 27-12-1426
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 21v / p. 50)
59 ) 03-04-1472. Schepenen: Rodolphus de Groensbeeck en Jacobus Tynnagell
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Rodolphus de Groensbeeck et Jacobus Tynnagell scabini in
Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Jutta relicta Johannis de Bilant
cum suo tutore relicto vendidit et optulit pro decem denariorum legalium eidem ut fatebatur
persolutis litteram cui hec presens litteram est transfixa et omnia eius contenta prout ibidem continentur domino
Ghijsberto Loije presbytero tamquam provisor pro tempore mense spiritus sancti in opido Zautbomelense ad
opus mense spiritus sancti predicte hereditarie possidendam Et Jutta cum suo tutore electo predicto
littera et eius contenta predicta renunciavit promittens ex parte sua facere renunciare omnes qui littere et
eius contentis predictis renunciare tenentur Promittens eciam ex parte sua warandiam facere domino
Ghijsberto predicto ad opus mense predicte super litteram et eius contentis predictis per annum et diem ut juris
est adversus omnes juri comparere volentes Et ex parte sua deponere omne plegium quod voir-
plicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini millesimo quadringen-
tesimo septuagesimo secundo feria sexta post festo pasche
Datum: vrijdag na Pasen (29-3-1472).
Transfix.
Hangt aan: 07-06-1453
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 30 / p. 67)
60 ) 11-03-1471. Schepenen: Ghijsbertus Morinck en Henricus de Doerne
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
Nos Ghijsbertus Morinck et Henricus de Doerne scabini in Zautbomell protestamur
quod Gerardus Wouteri promisit Huberto Auwrijn censum quindecim stuferorum? bonum et legalium
aut equivalens pagamentum pro eis in die sancti Remigij episcopi proximo post unum annum et deinde
singulis annis perpetue censum quindecim stuferorum? prout prescripti sunt aut pagamentum pro
eis prout prescriptim est annue? in die sancti Remigij episcopi jure censuali solvendum et recipi-
endum ex domo et area site in opido de Zautboemell inter Rutgerum Holl ab uno latere
et de jure collaterales ab alio latere extendetum? cum uno fine versus orientem super
communem platea et cum alio fine super Johenni Joede Qui census predictus si quolibet anno perpe-
tue in dicto solucionis termino persolutus non fuerit extunc omni die deinde sequenti pena unius de-
narij dicti halve vlems bonum et legalium antedicto censu supercrescet Quam penam una cum
censu predicto Hubertus Auwrijn predictus ex domo et area predicti recuperare poterit quum diu-
cius expectare noluerit Et Gerardus Wouteri predictus promisit Huberto Auwrijn predicto
censum predictum perpetue warandizare adversus omnes juri comparere volentes ex domo et area
predicti Nostrarum testimonio litterarum Datum anno millesimo quadringentesimo sep-
tuagesimo primo feria secunda post dominicam contatur {?} in ecclesia dei reminiscere

Marge links:
Remigij
xv stuver

Marge rechts:
Ghijsbert Quekel
Ott van Malburch
gelost
Reminiscere valt op 10-3-1471.
Transfix.
Aanhangend: 09-12-1471
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 31 / p. 69)
61 ) 12-10-1470. Schepenen: Matheus de Hoesden en Jacobus de Berchman
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
Universis presencia visuris Nos Matheus de Hoesden et Jacobus de Berchman scabini in Zaut-
bomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Arnoldus de Monte vendidit et optulit
pro ducentum libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis medietatem trium jugerum terre cum dimi-
dio jugere terre et medietatem decem virgatarum terre in jurisdictione de Zautbomell in loco
dicto Op die Schoeren site inter Theodericum de Cluus? ab uno latere et Henricum Petri ab alio latere
Et ad huc medietatem quinque jugerum terre cum dimidio jugere terre et cum medietate quadraginta
novem virgatarum terre in jurisdictione de Zautbomell in loco dicto Op die Schoeren site inter Hen-
ricum Petri predictum ab uno latere et Johannem die Bouman ab alio latere aut inter collaterales de
jure ex omne parte jacentes Domino Ghijsberto Loije presbytero et Arnoldo de Mosa juniori tamquam provisoribus
pro tempore mense spiritus sancti opidi Zautbomelense ad opus mense predicte in allodio sine censu et
cum aggere ad predicta venditas de jure pertinente hereditarie possidendam Et Arnoldus de
Monte predictus terris venditis predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui terris venditis
predictis de jure renunciare tenentur Promittens eciam warandiam facere domino Ghijsberto et Arnoldo
de Mosa predictis ad opus mense predicte super terris venditis predictis per annum et diem ut juris est
adversus omnes juri comparere volentes Et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum
testimonio litterarum Datum anno domini millesimo quadringentesimo septuagesimo feria sexta post festum
Victoris

Marge L:
Op die Sco-
ren die helft
van IIIJ
mergen
Datum: vrijdag na 10 okt.
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 59v / scan 95)
62 ) 21-01-1467. Schepenen: Hubertus Auwrijn en Gerardus de Dijeden
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
      Koninckstraet
Nos Hubertus Auwrijn et Gerardus de Dijeden scabini in Zautboemell protestamur
quod Johannes de Hesel Aleijdis et Elizabeth filie Johannes de Hesell predicti cum earum tutoribus electis pro-
miserunt Hermanno de Drijell censum duodecim cum dimidio denarii dictus witte Philippus
Burgonsche stuivers ante datum presente littere confectum bonum et legalium aut aliud equivalens pagamentum
pro eis singulis annis perpetue in die beate Ponciani martiris solvendo et recipiendo ex domo
et area site in opido de Zautbomell inter Bertham relictam Johannis Crystiani ab uno latere
versus occidentem et Jacobus Godefridi ab alio latere extendentem? cum uno fine versus meridiem
super Theodericum de Cleve et cum alio fine super communem platea Qui census predictus si quolibet
anno perpetue in predicto solucionis termino persolutus non fuerit extunc omni die deinde sequenti
pena dimidij denarij dicti een halff cleijken bonum et legalium predicto censui supercrescet quam
penam una cum censu predicto Hermannus de Driell predictus ex domo et area predicti recu-
perare poterit quum diucius expectare noluerit Et Johannes de Hesell Aleijdis et Elijzabeth
cum earum tutoribus electis predictis promiserunt Hermanno de Driell predicto quod Johannes de
Hesell Johannis et Merten filia Joannis de Hesell predicti cum eius tutore electo renunciabunt
super censu predicto infra mensem deinde postquam in opido Zautboemelense pervenerint et quod
Wilhelmus Engela et Elijzabeth cum earum tutoribus electis pueri inpuberes Johannis de Hesel
predicti renunciabunt super censu predicto postquam ad annos pubertatis pervenerint ad opus Her-
manni de Driell predicti hereditare possidendam et quod extunc promittent ex parte ipsorem/um? deponere
omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Insuper Johannes de Hesell Aleijdis et Elij-
sabeth cum earum tutoribus electis predictis promiserunt Hermanno de Drijell predicto censum
predictum perpetue warandizare adversus omnes juri comparere volentes ex domo et area
predictis Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini millesimo quadringentesimo sex-
agesimo septimo feria quarta post festum beate Anthonij confessorum

Marge L:
Jan van Wamell
Jan van Hoesden
Henrick Dircksz
die Raijmaker
Mo. Roloff Coemen

Marge R:
Ponciani
xiij wit{...}
Philippus stu{...}
Datum: woensdag na 17 jan.
Transfix.
Aanhangend: 25-02-1473
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 25v / scan 54)
63 ) 12-10-1461. Schepenen: Ghisbertus de Driell en Jacobus Berchman
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
      Jan Haecken Straet
Nos Ghisbertus de Driell et Jacobus Berchman scabini in Zautbomell protesta-
mur quod Petrus Martini promisit Arnoldo de Mosa tamquam pro tempore mense spiritus sancti
in Zautbomell ad opus mense predicte censum unius floren Renensis? bonum et legalium aut aliud equi-
valens pagamentum pro oe? in festo Pasche proximo et deinde singulis annis perpetue censum
unius floren Renensis? site? prescriptem? est aut pagamentum pro eo prout prescriptum est in festo pasche
solvendo et recipiendo ex domo et area in opido de Zautboemell site inter inter Henricum
Roes ab uno latere versus orientem et ab alio latere inter spiritus sancti predictum extendentem? cum
uno fine super communem plateam et cum alio fine super Goeswinum Philippi aut inter collaterales
ex omne? parte de jure? iacentem? Qui census predictus si quolibet anno perpetue in predicto solucionis
termino persolutus non fuerit extunc omni die deinde sequenti pena unius dimidij denarij dicti
oudecleyken bonum et legalium predicto censui supercrescet Quam penam una eidem? censu predicto Ar-
noldus de Mosa tamquam provisor mense predicte ad opus mense predicte ex domo et aream predictus
recupare poterit quum diucius expectare noluerit Et Petrus Mertini predictus promisit Ar-
noldo de Mosa tamquam provisor mense predicte ad opus mense predicte censum predictum perpetue wa-
randisare ex domo et aream predicti adversus omnes juri comparere volentes Nostrarum testimonio
litterarum Datum anno domini millesimo quadringentesimo sexagesimo primo feria secunda
post festum Victoris et sociorum eius

Marge R:
Heijnken die Wever
Wouter Mertensz
Marten Woutersz

Marge L:
Pasche
enen rijns
gulden
Datum: maandag na 10 okt.
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 26 / p. 59)
64 ) 06-06-1459. Schepenen: Rodolphus de Groensbeeck en Ghijselbertus Morinck
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
    Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Rodolphus de Groensbeeck et Ghijselbertus Morinck
scabini in Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Gerardus Moliart
vendidit et optulit pro viginti libras denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteram cui hec
presens litteram est transfixa et omnia eius contenta prout ibidem continentur domino Miloni Johannis presbytero ad
opus mense sancti spiritus opidi Zautboemelensus hereditarie possidendam Et Gerardus Moliart
predictus littere et eius contentis predictis renunciare tenentur promittens facere renunciare omnes qui littere et eius
contentis predictis de jure renunciare tenentur Promittens eciam warandiam facere dicto Miloni
predicto ad opus mense sancti spiritus predicte super litteram et eius contentis predictis per annum et
diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere omne plegium quod
voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini millesimo
quadringentesimo quinquagesimo nono feria quarta post festum sancti Bonifacij
Datum: woensdag na 5 juni.
Transfix.
Hangt aan: 28-12-1446
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 24v / p. 56)
65 ) 06-06-1459. Schepenen: Rodolphus de Groensbeeck en Ghijsbertus Morinck
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Rodolphus de Groensbeeck et Ghijsbertus Morinck scabini
in Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Gerardus Moliaert vendidit
et optulit pro quinquaginta libras denariorum legalium eisdem ut fatebatur persolutis litteras quibus hec presens
litteram est transfixa et omnia earum contenta prout ibidem continentur domino Miloni Johannis presbytero ad opus
mense sancti spiritus opidi Zautbomelensis hereditarie possidendam Et Gerardus Moliart predictus
litteres et earum contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui litteris et earum contentis
predictis de jure renunciare tenentur Promittens eciam warandiam facere domino Miloni predictis
ad opus mense sancte spiritus predicte super litteras et earum contentis predictis per annum et diem ut juris est
adversus omnes juri comparere volentes Et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem
Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini millesimo quadringentesimo quinquage-
simo nono feria quarta post festum sancti Bonifacij
Datum: woensdag na 5 juni.
Transfix.
Hangt aan: 08-11-1446
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 22v / p. 52)
66 ) 27-09-1453. Schepenen: Everardus de Balveren Wilhelmi en Rodolphus de Groensbeeck
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
Universis presencia visuris Nos Everardus de Balveren Wilhelmi et Rodolphus de Groensbeeck
scabini in Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Jacobus Groot vendidit
et optulit pro centum libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis unum juger terre site in juris-
dictione de Zautbomell ante Bruekem inter heredes Jacobi de Hollandia ab uno latere et heredes
Johannes Gerardi ab alio latere Wilhelmo Groot suo filio in allodio sine censu et cum aggere ad terram
predictam de jure pertinente hereditarie possidendam Et Jacobus Groot predictus terre predicte renunciavit
promittens facere renunciare omnes qui terre predicte de jure renunciare tenentur Promittens eciam wa-
randiam facere Wilhelmo Groot suo filio predicto super terra predicta per annum et diem ut juris est
adversus omnes juri comparere volentes Et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eadem Insuper
Adryanus Hack tamquam tutor et maritus legitimus Elisabeth sue uxore terre predicte ad opus Wil-
helmi Groten predictis renunciavit promisit qua? ex parte sua deponere omne plegium quod voirplicht dicitur
de eadem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini millesimo quadringentesimo quinquegesimo
tercio feria quinta post festum beati Mauritij martiris

Marge L:
voir Bruechem
enen mergen
Datum: donderdag na 22 sep.
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 55v / scan 87)
67 ) 12-12-1452. Schepenen: Henricus Raet en Wilhelmus de Moza
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Henricus Raet et Wilhelmus de Moza scabini in Zautbomell
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Engelbertus Nycholai tamquam tutor et maritus
legitimus Margarete sue uxore filie Henrici Aelberti vendidit et optulit pro centum libris
denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteram cui hec presens littera est transfixa et omnia eius contenta prout
ibidem continentur Wilhelmo de Molendyno et Aelberto Petri tamquam provisoribus pro tempore mense sancti spiritus
opidi Zautbomelense ad opus mense sancti spiritus opidi Zautbomelense predicti hereditarie possidendam
Et Engelbertus Nycolai tamquam tutor et maritus legitimus Margarete sue uxore predictus littere et
eius contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua littere et eius contentis
predictis de jure renunciare tenentur Promittens eciam ex parte sua warandiam facere Wilhelmo de
Molendyno et Aelberto Petri tamquam provisoribus ad opus mense sancti spiritus opidi Zautbomelense
predicti super litteram et eius contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri
comparere volentes Et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum
testimonio litterarum Datum anno domini millesimo quadringentesimo quadragesimo secunda feria
tercia post festum concepcionis beate Marie virginis
Datum: dinsdag na 8 dec.
Transfix.
Hangt aan: 01-07-1452
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 55 / scan 86)
68 ) 17-08-1445. Schepenen: Henricus Mommer en Rodolphus de Groensbeeck
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
       Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Henricus Mommer et Rodolphus de Groensbeeck scabini in
Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Theodericus Johannis filij naturalis Gerardi de
Bruechem vendidit et optulit pro quinquaginta libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis
dimidietatem littere cui hec presens litteram est transfixa et dimidietatem eius contenta prout ibidem con-
tinentur Henrico Teets ad opus mense sancti spriritus de Zautbomell hereditarie possidendam Et
Theodericus predictus dimidietate littere et dimidietate eius contenta predictis renunciavit promit-
tens facere renunciare omnes qui ex parte sua dimidietate littere et dimidietate eius contentis pre-
dictis de jure renunciare tenentur Promittens eciam ex parte sua warandiam facere Henrico
Teets predictis ad opus mense predicte super dimidietate littere et dimidietate eius contentis
predictis per annum et diem ut juris est adversis omnes juri comparere volentes Et deponere
ex parte sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum
Datum anno domini millesimo quadringentesimo quadragesimo quinto feria tercia post
diem assumpcionis beatissime virginis Marie

Transfixa supra predicta {1}
1. Dit staat er onder, maar er volgt daarna een tekst van een transfix betreffende de Waterstraat. Het is nog onzeker of ze daadwerkelijk bij elkaar horen.
Datum: dinsdag na 15 aug.
Transfix.
Hangt aan: 16-05-1417
Aanhangend: 24-08-1461
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 20 / p. 47)
69 ) 18-09-1444. Schepenen: Everardus de Balveren Wilhelmi en Heinricus Mommer
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
Universis presencia visuris Nos Everardus de Balveren Wilhelmi et Heinricus Mommer scabini in
Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Heinricus Heijmanni vendidit et
optulit pro centum libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteras quibus hec presens littera est
transfixa et omnia earum contenta prout ibidem continentur Huberto Heinrici Andree hereditarie possi-
dendam Et Heinricus Heijmanni predictus litteris et earum contentis predictis renunciavit promittens
facere renunciare omnes qui ex parte sua litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur
Promittens eciam ex parte sua warandiam facere Huberto predicto super litteris et earum contentis predictis
per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere ex parte
sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini
millesimo quadringentesimo quadragesimoquarto feria sexta post diem beati Lamberti
episcopi et martiris
Datum: vrijdag na 17 sep.
Transfix.
Hangt aan: 01-05-1422
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 65v / scan 105)
70 ) 18-09-1444. Schepenen: Everardus de Balveren Wilhelmi en Henricus Mommer
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
Universis presencia visuris Nos Everardus de Balveren Wilhelmi et Henricus Mommer scabini
in Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Heinricus Heijmanni vendidit et
optulit pro centum libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteram cui hec presens littera est
transfixa et omnia eius contenta prout ibidem continentur Huberto Heinrici Andree hereditarie pos-
sidendam Et Henricus Heijmanni predictus littere et eius contentis predictis renunciavit promittens facere re-
nunciare omnes qui ex parte sua littere et eius contentis predictis de jure renunciare tenentur Pro-
mittens eciam ex parte sua warandiam facere Huberto predicto super littera et eius contentis predictis
per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere ex parte
sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini
millesimo quadringentesimo quadragesimo quarto feria sexta post diem beati Lamberti episcopi et martiris
Datum: vrijdag na 17 sep.
Transfix.
Hangt aan: 02-05-1422
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 64 / scan 104)
71 ) 21-08-1441. Schepenen: Henricus Mommer en Zegerus Schoen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
Universis presencia visuris Nos Henricus Mommer et Zegerus Schoen scabini in Zautbomell
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes vande Hove vendidit et optulit pro centum?
libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis unum juger terre site in jurisdictione de Zautbomell
in loco dicto Duyskempken inter hereditatem mense sancti spiritus de Zautbomell ab uno latere et Ge-
rardum Gerardi Henrici ab alio latere Henrico Teets ad opus mense predicte in allodio sine censu et
cum aggere ad dictus juger terre de jure pertinente hereditarie possidendam Et Johannes vande Hove predictis
juger terre predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui juger terre predictis de jure renunciare
tenentur Promittens eciam warandiam facere Henrico Teets predicto ad opus mense predicte super juger
terre predicte per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere omne plegium
quod voirplicht dicitur de eadem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº quadrin-
gentesimo quadragesimo primo feria secunda post diem assumpcionis beatissime virginis Marie

Marge R:
In doeys
kempken
J mergen
Datum: maandag na 15 aug.
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 61 / scan 98)
72 ) 17-06-1433. Schepenen: Noudo Wijs en Henricus Man
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
Universis presencia visuris nos Noudo Wijs et Henricus Man scabini in Zautbomell
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Gerardus Croll vendidit et optulit pro
ducentum libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteram cui hec presens litteram est transfixa
et omniam eius contenta prout ibidem continentur cum aggere de jure pertinente ad terram in eadem litteram
conscriptam Johanni filio Johannis Thome ad opus mense sancti spiritus de Zautbomell hereditarie
possidendam Et Gerardus Croll predictus littere et eius contentis predictis renunciavit Promittens facere
renunciare omnes qui ex parte sua et ex parte puerorum suorum et eciam ex parte heredum Mechteldis
quondam uxoris sue super litteram et eius contentis predictis de jure renunciare tenentur Promittens
eciam ex parte sua et ex parte puerorum suorum et eciam ex parte heredum predictum warandiam facere
Johanni filio Jahannis Thome predicto ad opus mense predicte super litteram et eius contentis predictis per
annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere ex parte sua
et ex parte puerorum suorum et eciam ex parte heredum predictum omne plegium quod voirplicht dicitur
de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini millesimo quadringentesimo tri-
cesimo tercio feria quarta post diem sancti sacramenti
Sacramenti is de 9e donderdag na Pasen. In 1433 valt Pasen op zondag 12-4-1433. Sacramenti valt daardoor op 11-6-1433.
Transfix.
Hangt aan: 29-01-1410
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 50v / s. 77)
73 ) 21-11-1432. Schepenen: Ghiselbertus Hack en Everardus de Balveren Wilhelmi
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
Boschstraet

Universis presencia visuris nos Ghiselbertus Hack et Everardus de Balveren Wilhelmi
scabini in Zautboemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes vand’ Molen
vendidit et optulit pro quinquaginta libris? denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis domum
et aream sitis? in opido de Zautboemell inter Symonem Metseleer Arnoldi et Gouburgis
filiam Gerardi Wijsen Heijlwigis filie Ghiselberti Buijsen in allodio sine censu et aggere
hereditarie possidendam Et Johannes predictus domui et aree predictis renunciavit promittens
facere renunciare omnes qui domui et aree predictis de jure renunciare tenentur promittens
eciam warandiam facere Heijlwigis predicte super domo et area predictis per annum et diem ut
juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere omne plegium quod voirplicht di-
citur de eisdem Quo facto Heijlwigis predicta cum eius tutore electo reddidit domum et
aream predictas Johanni predicto in hereditario censu possidendam pro tredecim gross... Flandren....
bonis et legalibus aut equivalens pagamentum pro eis die beati Martini hyemalis proximo
Et deinde? singulis annis pro tredecim gross.... Flandren... prout prescripti sunt hereditarij census
aut pagamento pro eis prout prescriptum est in die beati Martini hyemalis Heijlwigis predicte jure
censuali perpetue persolvendam Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCCº XXXIIº
feria sexta post octavam beate Martini hyemalis

marge L:
Martini
XIIJ Vleemsche
groten

Marge R:
Jacop Berchman
Peter Ghijsbertsz
Heijn Baert    1401
Rueger Baert
Marten Jansz
inden Leest?
Datum: vrijdag na octavam St. Maarten.
Transfix.
Aanhangend: 25-10-1439
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 05 / s. 13)
74 ) 12-09-1425. Schepenen: Henricus de Hecell de Everardus de Balveren Wilhelmi
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris nos Henricus de Hecell et Everardus de Balveren Wilhel-
mi scabini in Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Theodericus Houscilt
vendidit et optulit pro quidraginta libras denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteram cui
hec presens litteram est transfixa et omnia eius contenta prout ibidem continentur inquantum ipse de jure here-
datus est in eidem Elizabeth relicte Gerardi Houschilts hereditarie possidendam Et Theo-
dericus predictus littere et eius contentis predictis renunciavit promittens renunciare omnes qui ex
parte sua littere et eius contentis predictis de jure renunciare tenentur Promittens eciam ex parte sua
warandiam facere Elizabeth predicte super litteram et eius contentis predictis per annum et diem ut
juris est adversus juri comparere volentes Et deponere ex parte sua omne plegium quod
voirplicht dicitur de eisdem. Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini millesimo quadrin-
gentesimo vicesimo quinto feria quarta post diem nativitatis beatissime virginis Marie
Datum: woensdag na 8 sep.
Transfix.
Hangt aan: 13-03-1409
Aanhangend: 27-12-1426
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 21 / p. 49)
75 ) 13-10-1422. Schepenen: Ghiselbertus Hac en Ghiselbertus Morunc
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
       Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Ghiselbertus Hac et Ghiselbertus Morunc scabini in Zautbomell
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes Bouman Lamberti vendidit et optulit pro
quinqueginta florenis aureis bonis et legalibus eidem ut fatebatur persolutis litteras quibus hec presens litteram est transfixa
et omnia earum contenta prout ibidem continentur Goiswino Marcelij hereditarie possidendam Et dictus
Johannes litteris et earum contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua
litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur Promittens eciam ex parte sua warandiam
facere Goiswino Marcelij antedicto super litteris et earum contentis predictis per annum et diem ut juris est
adversus omnes juri comparere volentis Et deponere ex parte sua omne plegium quod voirplicht
dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCCº XXIJ feria tercia post diem
beate Victoris
Datum: dinsdag na 10 okt.
Transfix.
Hangt aan: 26-04-1421
Aanhangend: 17-03-1476
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 54v / scan 85)
76 ) 08-06-1418. Schepenen: Heinricus de Doern en Ghiselbertus Schoen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
Universis presentia visuris nos Heinricus de Doern et Ghiselbertus Schoen, schabini in Zautbommel notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes Heer super dimidietatem unius fosse, sitem in jurisdictione de Zautbomel op de Doele-woerden inter Johannes Heer predictum et Ghijselbertum naturalem Wilhelmi Schonen continentem simul in latitudine septem et dimidium pedes terre et in longitudine sexagenta quinque virgatas et quinque pedes terre: super dimidietatem fosse predictam versus Ghiselbertum naturalem Wilhelmi Schonen predicti sitam, ad opus Ghiselberti jamdicti renunciavit promittens ex parte sua deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eadem Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno domini millesimo quadringentesimo decimo octavo feria quarta post diem sacri Sacramenti
Transcriptie. Het origineel is nog niet gevonden.
Datum: woensdag na de 9e donderdag na Pasen.
Transfix.
Aanhangend: 14-10-1440
Bron: Bomeliana. Archivalia van Harco Beckering Vinckers, inv. 55 (Deel 8, pag. 48)
77 ) 28-02-1415. Schepenen: Everardus de Balveren en Huijghmannus ex Insula
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
Universis presencia visuris Nos Everardus de Balveren {1} et Huijghmannus ex Insula scabini in Zautbomel notum
facimus protestantes quod veniens coram nobis Heinricus Elst vendidit et optulit pro quinquaginta florensis aureis
... aream seu ortam dictam Houttuijn site in jurisdicione de Zaut-
bomell prope portam dictam Tolpoert inter heredes Frederici Mols ab uno latere et communem viam ad
dictam portam ...
... Petro Mol filio Nycholai in allodio sine censu et aggere hereditarie possidendam
Et dictus Heinricus Elst aree seu ortam predictam renunciavit ...
....
... Insuper Gerardus et Engela liberis Steeskini
Scheyseris? cum eius tutore electo ...
... Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCCº quintodecimo feria
quinta post dominicam q. cantare reminiscere
1. zegelt met 3 kolven.
Datum: donderdag na Reminiscere
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1812-1
78 ) 27-12-1412. Schepenen: Johannes Hagestout en Henricus de Doern
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
           Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Johannes Hagestout et Henricus de Doern scabini in Zaut-
bomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Arnoldus filius Johannis Crols vendidit et
optulit pro quinquaginta florenis aureis bonis et legalibus eidem ut fatebatur persolutis litteras quibus hec presens
litteram est transfixa et omniam earum contentis prout ibidem continentur inquantum dictus Arnoldus de jure here-
datus est in eisdem domino Frederico Croll presbytero hereditarie possidendam Et dictus Arnoldus litteris et earum
contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua litteris et earum contentis predictis
de jure renunciare tenentur Promittens eciam ex parte sua warandiam facere domino Frederico pre-
dicto super litteris et earum contentis predictis inquantum ipse heredatus est in eisdem per annum et diem ut juris
est adversus omnes comparere volentes Et deponere ex parte sua omne plegium quod voir-
plicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCCº tercio decimo
feria tercia post diem nativitatis domini nostri Jhesu? christi
Datum: dinsdag na 25 dec.
Vanwege het gebruik van de kerststijl valt de datum een jaar eerder dan in de tekst staat.
Transfix.
Hangt aan: 26-02-1399
Aanhangend: 03-03-1430
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 52 / s. 80)
79 ) 02-01-1409. Schepenen: Everardus de Balveren en Gerardus de Dyeden
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
Universis presencia visuris Nos Everardus de Balveren et Gerardus de Dyeden scabini
in Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes de Wijc ven-
didit et optulit pro centum florenis aureis bonis et legalibus eidem ut fatebatur persolutis domum et
aream site in opido de Zautboemell inter Gerardum Houschilt et Paulum Wijnkeni? Hen-
rico Mommer ad opus mense sancti spiritus de Zautboemell in allodio cum censu exin.... de jure
solvendam et sine aggere hereditarie possidendam Et dictus Johannes domui et aree predictis re-
nunciavit promittens facere renunciare omnes qui domui et aree predictis de jure renunciare
tenentur Promittens eciam warandiam facere Henrico predicto ad opus mense antedicte super domo
et aream predictus per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere
omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem preter? dictum censum Quo facto dictus Henricus
tamquam provisore dicte mense nomine et ex parte dicte mense reddidit Johanni antedicto domui et
aree predictas in hereditario censu possidendam pro censu exin.... de jure persolvendam Et pro
quarta parte unius aureis denariis dicti Engelsche nobell bonum? et legalium? aut equivalenti pagamento
pro eadem quarto parte denariis antedicti die Penthecostes proximo post unum annum Et deinde? singulis
annis pro quarta parte unius aureis denariis antedicti hereditarij census aut alio bono pagamento in
valore equali singulis annis in die Penthecostes mense sancti spiritus jure censuali
perpetue persolvendam Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCCº nono feria quarta
post diem circumcisionis domini

Marge links:
Henrick Boudewijns soen
Jan Loeff
Willem Loeff
....?
Datum: woensdag na 1 jan.
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 07v / s. 18)
80 ) 15-06-1406. Schepenen: Johannes Conrardi en Nycholaus Baert
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
         Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Johannes Conrardi et Nycholaus Baert scabini in Zaut-
bomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Albertus Mercelij vendidit et
optulit pro decem libris? denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteras quibus hec presens
littera est transfixa et omnia earum contenta prout ibidem continentur Petro Cruijck hereditarie pos-
sidendam et dictus Albertus litteris et eius contentis predictis renunciavit promittens facere re-
nunciare omnes qui ex parte sua litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur
Promittens eciam ex parte sua warandiam facere Petro predicto super litteris et earum contentis pre-
dictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volents Et deponere ex
parte sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum
anno domini millesimo quadringentesimo sexto feria tercia post diem beati Odulphi
Datum: dinsdag na 12 juni.
Transfix.
Hangt aan: 20-06-1399
Aanhangend: 11-01-1439
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 08 / s. 19)
81 ) 06-06-1404. Schepenen: Godefridus ex Insula en Ghiselbertus Hac
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
Universis presencia visuris Nos Godefridus ex Insula et Ghiselbertus Hac scabini in Zautbomell
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Arnoldus de Malsen Johannes vendidit et optulit
pro ducentum florenis aureis bonis et legalibus eidem ut fatebatur persolutis tredecim hont et quatuor virgatas
minus quarta parte unius virgate terre site in jurisdictione de Zautbomell in loco dicto Loo inter Johenni
de Malsen filium Arnoldi Glummers et communem vicum Aelberto filio Marcelij in allodio sine censu et
sine aggere excepto censu trium librarum denariorum legalium mense sancti spiritus de Zautbomell et excepto
censum trium et dimidie librarum denariorum legalium decano et capello ecclesie de Zautbomell de jure exinde
solvendo/um? hereditarie possidendam Et Arnoldus de Malsen predictus dicte terre renunciavit promittens
facere renunciare omnes qui dicte terre de jure renunciare tenentur Promittens eciam warandiam facere
dicto Aelberto super terra predicta per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentis
Et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eadem preter? censum prelibatum Inde Johannes
de Malsen frater dicti Arnoldi est fideiussore. Nostrarum testomonio litterarum Datum anno domini Mº
CCCCº quarto feria sexta post diem Sacramenti

Marge R:
In die Loe
XIIJ hont
Datum: vrijdag na de 9e donderdag na Pasen.
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 54 / scan 84)
82 ) 28-03-1404. Schepenen: Goeswinus Storm Wilhelmi en Godefridus ex Insula
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris nos Goeswinus Storm Wilhelmi et Godefridus ex Insula scabini
in Zautboemell notum facimus protestantes quod venientes coram nobis Gerardus Crolle et Yda
eius filia cum eius tutore electo vendiderunt et optulerunt pro centum libris denariorum legalium eisdem
ut fatebatur persolutis litteras quibus hec presens littera est transfixa et omnia earum contenta prout
ibidem continentur Inquantum littere et earum contentis predictis Gerardum et Ydam predictis tangunt et ad
eos de jure pertinent Aelberto filio Marcelij hereditarie possidendam Et Gerardus et Yda
cum suo tutore electo predicti litteris et earum contentis predictis renunciaverunt Promittentes facere wa-
randiam ex parte ipsorem dicto Aelberto super litteris et earum contentis predictis per annum et diem ut
juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere ex parte ipsorem omne plegium quod
voirplicht dicitur de eisdem Insuper Gerardus et Yda predicti promiserunt facere renunciare
Badeloge filiam dicti Gerardi infra hinc et diem nativitatis XPI {1} proximi post quatuor annos et
Johenni filium dicti Gerardi facere renunciare infra hinc et diem nativitatis XPI {1} proximi post sex
annos super litteris et earum contentis predictis ad opus Aelberti antedicti Nostrarum testimonio litterarum Datum
anno domini Mº CCCCº quarto feria sexta post dominica palmarum
1. Christi (het Christogram)
Datum: vrijdag na Palmarum.
Transfix.
Hangt aan: 03-04-1396
Aanhangend: 20-05-1407
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 16 / scan 35)
83 ) 15-10-1400. Schepenen: Henricus Moliart et Henricus Moliart Petri
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
        Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Henricus Moliart et Henricus Moliart Petri scabini in Zautbomell
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Petrus vander Trap dedit et optulit pure
et simpliciter propter deum et ob salutem anime sue et anime eius uxore Ode litteras quibus hec presens litteram
est transfixa et omnia earum contenta prout ibidem continentur Petro Johannis et Henrico Bairt Goeswini tamquam
provisoribus mense sancti spiritus de Zautbomell ad opus eiusdem mense sancti spiritus hereditarie pos-
sidendam Et dictus Petrus vander Trap litteris et earum contentis predictis renunciavit promittens facere
renunciare omnes qui ex parte sua litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur promittens
eciam ex parte sua warandiam facere dicto Petro Johannis et Henrico Bart predicto tamquam provisoribus mense
predicte ad opus eiusdem mense super litteris et earum contentis predictis per annum et diem ut juris est
adversus omnes juri comparere volentes Et deponere ex parte sua omne plegium quod voirplicht dicitur
de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCCº feria sexta post die beati Victoris
Datum: vrijdag na 10 okt.
Transfix.
Hangt aan: 22-02-1398
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 60v / scan 97)
84 ) 15-10-1400. Schepenen: Henricus Moliart en Henricus Moliart Petri
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
       Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Henricus Moliart et Henricus Moliart Petri scabini in Zaut-
bomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Petrus vander Trap dedit et optulit pure
et simpliciter propter deum et ob salutem anime sue et anime Ode eius uxore litteras quibus hec presens litteram
est transfixa et omnia earum contenta prout ibidem continentur Petro Joahnnis et Henrico Bairt Goeswini tamquam
provisoribus mense sancti spiritus de Zautbomell ad opus eiusdem mense hereditarie possidendam Et
dictus Petrus vander Trap litteris et earum contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes
qui ex parte sua litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur Promittens eciam ex parte
sua warandiam facere Petro Johannis et Henrico Bairt tamquam provisoribus predictis ad opus mense predicte
super litteris et earum contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere vo-
lentes Et deponere ex parte sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio
litterarum Datum anno domini Mº quadringentesimo feria sexta post diem beati Victoris
Datum: vrijdag na 10 okt.
Transfix.
Hangt aan: 07-11-1398
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 59 / scan 94)
85 ) 20-05-1400. Schepenen: Henricus Moliart en Henricus Moliart Petri
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
        Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Henricus Moliart et Henricus Moliart Petri scabini in
Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Arnoldus Man Arnoldi
dedit et optulit pure et simpliciter propter deum et ob salutem anime sue et amicorum suorum litteras
cui hec presens literam est transfixa et omnia eius contenta prout ibidem continentur Petro filio Johannis
ad opus mense sancti spiritus de Zautbomell hereditarie possidendam Et Arnoldus Man predictis
litteram et eius contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua litteram
et eius contentis predictis de jure renunciare tenentur Promittens eciam ex parte sua warandiam
facere dicto Petro super litteram et eius contentis predictis ad opus mense sancti spiritus predicte per annum et
diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere ex parte sua omne
plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº
quadringentesimo feria quinta post diem beate Servacij
Datum: donderdag na 13 mei.
Deze datering is een probleem. Want 13 mei 1400 valt op een donderdag. De donderdag daarna is dus 20 mei. Toch lijkt het vreemd dat precies een week later wordt bedoeld.
Mogelijk wordt bedoeld "Pancratii et Servatii" wat op 12 mei valt. In dat geval moet de charter een week eerder worden gedateerd.
Transfix.
Hangt aan: 18-09-1393
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 24 / p. 55)
86 ) 30-12-1399. Schepenen: Rodolphus vander Weteringe en Everardus de Balveren
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
Item tenor secunde littere transfixe per per.....? predictam est talis.
Universis presencia visuris Nos Rodolphus vander Weteringe
et Everardus de Balveren scabini in Saltbommell notum
facimus protestantes quod coram nobis veniens Gerardus de
Amerzoijen filius Gijsberti Sanders vendidit et optulit
pro centum libras denariorum legalium eidem ut fatebatur
persolutis litteram cui hec presens litteram est transfixa et omnia eius
contenta prout ibidem continentur Theodorico Stout Joannis hereditarie
possidendam Et Gerardus predictus littere et eius contentis predictis
renunciavit promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua littere et eius
contentis predictis de jure renunciare tenentur promittens etiam ex parte
sua warandiam facere dicto Theodorico super litteram et eius contentis
predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri compa-
rere volentes et ex parte sua deponere omne plegium quod
voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum datum
anno domini Mº quadringentesimo feria tercia post diem nativitatis Christi
Datum: dinsdag na 25 dec.
Omdat de Kerststijl wordt gevoerd valt dit nog in 1399 en wordt de datum 30-12-1399. En dat past met de datum van de volgende transfix.
Transfix.
Hangt aan: 23-01-1395
Aanhangend: 18-07-1400
Bron: Cartularium van het Gasthuis van Frederick Moliaert aan het kerkhof te Zaltbommel, 1395-1566 (f. 3v)
87 ) 30-12-1399. Schepenen: Rodolphus vander Weteringe en Everardus de Balveren
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
Item tenor tercie
est talis Universis presencia visuris Nos Rodolphus vander
Weteringe et Everardus de Balveren scabini in Sautboemell
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Gerardus
de Amerzoijen filius Gosewini Sandersz vendidit et optulit
pro centum libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteras
quibus hec presens littere quibus hec presens littera est transfixa et omnia earum
contentis, pro ut ibidem continentur Theodorico Stout Joannis heredita-
rie possidendam et Gerardus predictus littteris et earum contentis predictis
renunciavit promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua
litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur promittens eciam
ex parte sua warandiam facere dicto Theodrico super litteris et earum
contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri
comparere volentis Et deponere ex parte sua omne plegium quod
voirplicht dictur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum datum anno domini
Mº quadringentesimo feria tercia post diem nativitatis Christi
Datum: dinsdag na 25 dec.
Omdat de Kerststijl wordt gevoerd valt dit nog in 1399 en wordt de datum 30-12-1399. En dat past met de datum van de volgende transfix.
Transfix.
Hangt aan: 03-06-1395
Aanhangend: 18-07-1400
Bron: Cartularium van het Gasthuis van Frederick Moliaert aan het kerkhof te Zaltbommel, 1395-1566 (f. 2)
88 ) 17-08-1390. Schepenen: Johannes Moliart Theoderici en Rutgerus de Dyechden
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Johannes Moliart Theoderici et Rutgerus de Dyechden scabini
in Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Gudela filia Geynte filie Hen-
rici de Mameren? cum eius tutore electo vendidit et optulit pro centum libris denariorum legalium eidem ut
fatebatur persolutis litteras quibus hec presens litteram est transfixa et omnia eorum contenta prout ibidem continentur?
Heymanno Wijse et Arnoldo de Wijse ad opus mense sancti spiritus de Zautbomell et ad opus
hospitalis de Zautbomell hereditarie possidendam Et dicta Gudela cum eius tutore electo litteris et earum contentis
predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua litteris et earum contentis predictis de jure
renunciare tenentur Promittens eciam ex parte sua facere warandiam dicto Heymanno Wijse et Arnoldo Wijse
ad opus mense sancti spiritus de Zautbomell et ad opus hospitalis de Zautbomell super litteris et earum con-
tentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere ex parte
sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº
nonagesimo feria quarta post diem assumpcionis beate Marie virginis
Datum: woensdag na 15 aug.
Transfix.
Hangt aan: 24-09-1374
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 60 / scan 96)
89 ) 17-08-1390. Schepenen: Johannes Moliart Theoderici en Rutgerus de Dyechden
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
        Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Johannes Moliart Theoderici et Rutgerus de Dyechden scabini in
Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Gudela filia naturalis Pauli Mast cum eius
tutore electo vendidit et optulit pro quindecim aureis florenis bonis et legalibus eidem ut fatebatur persolutis
litteram cui hec presens litteram est transfixa et omnia eius contenta prout ibidem continentur Heynmanno Wijse et
Arnoldo Wijse ad opus mense sancti spiritus de Zautbomell et ad opus hospitalis de Zautbomell
hereditarie possidendam Et dicta Gudela cum eius tutore electo littere et eius contentis predictis renunciavit
promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua littere et eius contentis de jure renunciare te-
nentur Promittens eciam ex parte sua facere warandiam Heynmanno Wijse et Arnoldo Wijse predicti ad
opus mense sancti spiritus de Zautbomell et ad opus hospitalis de Zautbomell super litteram et eius
contentis predictis per per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere
ex parte sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno
domini Mº CCCº nonagesimo feria quarta post diem assumpcionis beate Marie virginis
Datum: woensdag na 15 aug.
Transfix.
Hangt aan: 12-06-1388
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 59v / scan 95)
90 ) 06-10-1377. Schepenen: Johannes Huberti en Ghiselbertus Schoe...
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
Universis presencia visuris Nos Johannes Huberti et Ghiselbertus Schoe...

scabini in Zautboemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Wolterus Teetse
filius Henrici promisit Eccreno de Vucht censum triginta quatuor solidorum denariorum leg-
alium hereditarij census grossus reg.... Tur .... pro sedecim denariis computatis? aut alio bono
pagamento in valore equali singulis annis ex domo et area sitas? in opido de Zautboemell

inter Neudonem de Stralen et Petrum Mercatorem dominica die Palmarum Eccreno predicto jure
censuali perpetue persolvendam Et Wolterus predictus promisit Eccreno predicto warandiam facere
super censum predicto per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et
deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eodem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno

domini Mº CCCº septuagesimo septimo feria tercia post diem beate Remigii
Datum: dinsdag na 1 okt.
Transfix.
Aanhangend: 18-09-1393
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 07 / s. 17)
91 ) 09-01-1377. Schepenen: Arnoldus de Puijflic en Petrus ex Insula
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
        Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Arnoldus de Puijflic et Petrus ex Insula scabini in Zautbomell
notum facimus protestantes quod venientes coram nobis Henricus de Baersdonc filius Gerardi et Wil-
helmus de Niylant Henrici littere cui hec presens litteram est transfixa et omnibus eius contentis prout ibidem
continentur ad opus Petri et Gerardi filiorum Wilhelmi Mols renunciaverunt Promittentes deponere
ex parte ipsorem omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno
domini Mº CCCº septuagesimo septimo feria sexta post diem Epyphanie domini
Datum: vrijdag na 6 jan.
Transfix.
Hangt aan: 24-06-1366
Aanhangend: 15-04-1392
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 58v / scan 93)
92 ) 18-02-1376. Schepenen: Arnoldus de Puijfflic en Petrus ex Insula
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Arnoldus de Puijfflic et Petrus ex Insula scabini in
Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Gerardus Cleynart filius
Gerardi vendidit et optulit pro viginti libras? denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteras

quibus hec presens litteram est transfixa et omnia in dictis litteris contentis prout ibidem continentur Johanni
de Tyell ad opus mense sancti spiritus de Zautbomell hereditarie possidendam Et Gerardus
Cleynart predictus litteris et earum contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes
qui ex parte sua litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur Promittens eciam
warandiam facere ex parte sua dicto Johannis de Tyell ad opus dicte mense sancti spiritus super litteris
et earum contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes
Et deponere ex parte sua omne plegiumquod voirplicht dicitur de eisdem In super Gerardus

predictus promisit Johannem Bordijn? filium Nycholai et Rubbertum? filum magni Johannis
facere renunciare super litteris et earum contentis predictis ad opus mense sancti spiritus antedicte et hoc
et quo tempore provisores dicte mense sancti spiritus pro tempore existentis momn...... dictum Geraardum super
dictam renunciacione et tunc? presentes? fuerint? in opido de Zautboemell Johannes Bordijn? et Rub-
bertus? antidicti? Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº septuagesimo sexto
feria secunda post diem beati Valentini
Datum: maandag na 14 feb.
Transfix.
Hangt aan: 11-12-1374
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 11v / s. 26)
93 ) 27-04-1375. Schepenen: Gerardus Zewout en Johannes filius Huberti
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
Universis presencia visuris nos Gerardus Zewout et Johannes filius Huberti scabini in

Zautboemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Cristina relicta Arnoldi Bullem?
cum suo tutore electo promisit Johanni de Tyell ad opus mense sancti spiritus de Zautboemell
viginti sex solidos et octo denariorum denariis denariorum legalium grosse reg..... Turon..... pro sedecim denariis
computato aut alio bono pagamento in valore equali singulis annis ex domo et area site/sitis/sitas ?

in opido de Zautboemell inter Henricum Fey Huberti et Aleijdem filiam Henrici Writers?

in die beati Lamberti dicte mense sancti spiritus seu eius provisoribus pro tempore existentibus jure cen-
suali perpetue persolvendam In super Heijlwigis relicta Ludolphi Johannis cum suo tutore electo

Johannes et Ludolphus filii Ludolphi Johannis predicti domum et aree predictis ad opus dicte

mense sancti spiritus renunciaverunt. Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº
septuagesimo quinto feria sexta post diem pasche

Marge links:
        Bayken van Wijck
        Heyn Selkairt
        Evert Selkairt
        Reynier Willemsz
Datum: vrijdag na Pasen.
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 03v / s. 10)
94 ) 11-12-1374. Schepenen: Wilhelmus Schoen en Gerardus Zewout
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Wilhelmus Schoen et Gerardus Zewout scabini in Zaut-
boemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes filius magni Johannes et
Henricus de Za....enus sartori vendiderunt et optulerunt pro viginti libris/libras? denariorum legalium eisdem ut
fatebantur persolutis litteram cui hec presens littera est transfixa et omnia in dicta littera contenta prout
ibidem continentur Inquantum littera predicta et eius contenta eos tangunt et ad eos de jure pertinent
Gerardo Cleynart filio Gerardi hereditarie possidendam et Johannes et Henricus predictam littere

et eius contentis predictis renunciaverunt promittentes facere renunciare omnes qui ex parte ipsorum littere
et eius contentis predictis de jure renunciare tenentur Promittentes facere warandiam Gerardo

Cleynart predicto ex parte ipsorum super litteram? et eius contentis predictis per annum et diem ut juris
est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere ex parte ipsorum omne plegium quod voir-
plicht dicitur de eisdem Insuper Johannes et Henricus predicti promisserunt Mechteldem
sororem Johannis predicti facere renunciare super litteram? et eius contentis predictis ad opus Gerardi
Cleynarts antedicti Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº septuagesimo-
quarto feria secunda post concepcionem beate Marie virginis
Datum: maandag na 8 dec.
Transfix.
Hangt aan: 26-11-1363
Aanhangend: 18-02-1376
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 11v / s. 26)
95 ) 28-11-1371. Schepenen: Wolterus Teetse en Egho de Francia
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
Universis presencia visuris nos Wolterus Teetse et Egho de Francia scabini in Zautboemell

notum facimus protestantes quod ego Wolterus Teetse predictus tamquam tutor Gerardi Teetse mei fi-
lij vendidi et optuli pro duodecim libris/libras? denariorum legalium michi ut fatebar persolutis litteram cui
hec presens littera est transfixa et omnia in dicta littera contenta prout ibidem continentur Conrardo Buijst?

et Gerardo Scriver tamquam provisoribus mense sancti spiritus de Zautboemell ad opus dicte mense sancti
spiritus hereditarie possidendam Et ego Wolterus Teetse tamquam tutor Gerardi predicti littere et eius
contentis predictis renunciavi promisi facere renunciare omnes qui ex parte mea de jure littere
et eius contentis predictis renunciare tenentur Promisi eciam warandiam facere ex parte mea Con-
rardo et Gerardo Scriver predictis ad opus dicte mense sancti spiritus super littera et eius contentis
predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere
ex parte mea omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Insuper ego Wolterus predictus
promisi Gerardum meum filium predictum cum ad annos venerit pubertatis facere renunciare super littera
et eius contentis predictis ad opus mense sancti spiritus antedicte Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini

Mº CCCº septuagesimoprimo feria sexta post diem beate Katherine virginis
Datum: vrijdag na 25 nov.
Transfix.
Hangt aan: 22-06-1367
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 04 / s. 11)
96 ) 13-09-1369. Schepenen: Henricus de Hecell en Gerardus Raet
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
       Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Henricus de Hecell et Gerardus Raet scabini in Zaut-
boemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes de Tyell littere cui hec presens
littera est transfixa et omnibus eius contenta sicuti ibidem continentur ad opus Peter de Tyell re-
nunciavit promisit quas/quam? deponere ex parte sua omne plegium deponere quod voirplicht dicitur
de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº sexagesimo nono feria quinta
post nativitatis beate Marie virginis
Datum: donderdag na 8 sep.
Transfix.
Hangt aan: 22-06-1349
Aanhangend: 26-04-1370
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 09 / s. 21)
97 ) 10-12-1367. Schepenen: Johannes de Werva en Johannes filius Eccreni de Welle
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
          Opten dam
Universis presencia visuris nos Johannes de Werva et Johannes filius Eccreni de Welle
scabini in Zautboemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes Coec et Johannes
de Tyell tamquam provisores mensi sancti spiritus de Zautboemell vice et nomine dicte mense sancti
spiritus contulerunt aream triginta quatuor pedes terre in latitudine continentem site in jurisdic-
tione de Zautboemell infra aggerem Op den Dam inter Arnoldum dictum? Coman? Arnt? et
mensam sancti spiritus predictam cum aggere iacente aut? dictam? aream in tanta longitudine quanta?
latitudine dictam aream se extendit ad eandem? aream de jure pertinente perpetue construando?
Nycholao filio Wenerheijnen in hereditario censu possidendam pro triginta solidis? denariorum
legalium hereditarij census grosso regis... Turonense... pro sedecim denariis computato...? aut alio bono
pagamento in valore equali? singulis annis die beati Petri ad Cathedram dicte mense sancti
spiritus jure censuali perpetue persolvendam? Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº
CCCº sexagesimoseptimo feria sexta post beate Nycholai

Marge L: Hubert van Doern
           buten opten dam
Marge R: Petri ad Cathedram xxx scil... gen
Datum: vrijdag na 5 dec.
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 01v / s. 06)
98 ) 08-04-1366. Schepenen: Ghiselbertus vander Borchwijc en Johannes de Horwenen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
Universis presencia visuris nos Ghiselbertus vander Borchwijc et Johannes de Horwenen
scabini in Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Ynwanus Lewe vendi-
dit et optulit pro ducentum libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis tria jugera minus
sexaginta virgatas terre sitas in jurisdictione de Zautbomell In die Loe inter terram mense sancti
spiritus de Zautbomell et heredes dominum Godefridi de Tuell Rodolpho Lewen suo fratre in allodio
sine censu et aggere hereditarie possidendam Et Ynwanus predictus dicte terre renunciavit promittens
facere renunciare omnes qui dicte terre de jure renunciare tenentur promittens eciam warandiam facere
Rodolpho predicto super terra predictam per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere
volentes et deponere plegium quod voirplicht dicitur de eadem Nostrarum testimonio
litterarum Datum anno domini Mº CCCº sexagesimo sexto feria quarta post diem pasche

marge links:
In die Loe
iij mergen
Datum: woensdag na Pasen.
Transfix.
Aanhangend: 31-10-1367
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 50v / s. 77)
99 ) 19-01-1366. Schepenen: Johannes Werva en Ghijselbertus Schoen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
Universis presentia visuris. Nos Johannes Werva et Ghijselbertus Schoen, scabini in Zaltbommel notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Otto Loeff vendidit et obtulit pro centum libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteram cui hec presens littera est transfixa {1} et omnia in dicta littera contenta prout ibidem continentur Johannes Wijse Nicolai hereditarie possidendam et Otto predictus littere et eius contentis predictis renunciavit, promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua littere et eius contentis predictis de jure renunciare tenentur. Promittens etiam warandiam facere Johannis Wijse predicto super littera et eius contentis predictis ex parte sua per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere omne plegium ex parte sua quod voerplicht dicitur de eisdem. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno domini Mº CCCº sexagesimo sexto feria secunda post diem beati Ponciani
1. Deze akte heeft aan een oudere gehangen, maar welke dat is geweest is onbekend.
Ook beschreven in: Bomeliana, Archivalia van Harco Beckering Vinckers, Inv. 55, Deel 8, pag. 91
Aan het voorafgaande is een vrij lange tekst vastgemaakt, anno 1483.
Datum: maandag na 14 jan.
Bron: Archief van de kerkfabriek en het kapittel van de Sint Maartenskerk te Zaltbommel, 15e-16e eeuw, inv. 20
100 ) 14-05-1364. Schepenen: Ghiselbertus Fey en Wilhelmus Schoen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
Universis presencia visuris Nos Ghiselbertus Fey et Wilhelmus Schoen scabini in Zautbomell
notum facimus protestantes cum? Mylo Fey Henrici in litteris scabinalibus de Zautbomell vendideit?
tredecim hont et viginti quinque virgatas terre sitas in jurisdictione de Zautbomell in loco dicto
Kortehoeve inter Mylonem Mylonis Feyen et communem vicum Johanni de Tiell tamquam provisori mense sancti
spiritus de Zautbomell ad opus mense sancti spiritus antedicte quod allodio hereditarie possidendam pro-
misit extunc dictus Mylo Fey Henrici si dictam terra a mensa sancti spiritus predicta per vim et violen-
cia occasione vendicionis per quam quidam dominus Reijnaldus dux Gelrie dictione? terram quibusdam
vendidit substracta et ablata fuerit dicti mense sancti spiritus solucionem dicte terre cum d...
.... eidem mense sancti spiritus de dicta terra illato facere ad pre....ciaconem? scabinorum opidi de
Zautbomell pro tempore existencium Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº sexage-
simo quarto feria tercia post diem Penthecoste

Marge R:
In die cort
hoeve XIIJ
hont
Datum: dinsdag na Pinksteren (12 mei).
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 57v / scan 91)